Вторник, Ноябрь 12Вместе создадим светлое будущее!


Нишон ва Парчам

Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат аст аз тасвири тоҷитансиқшуд ва нимдоира аз ҳафтситорае, ки бонурҳои офтоби аз паси кӯҳҳои барфпӯш тулӯъкунанда рӯи онро гирифтааст ва бо чан бареоро ёфтааст, ки атрофашро аз тарафи рост хӯшаҳои гандум ва аз тарафи чап шохаҳои пахтаи шукуфон иҳота кардааст.1. Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон рамзи истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад.
2. Нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон иборат аст аз тасвири тоҷитансиқшуд ва нимдоира аз ҳафтситорае, ки бонурҳои офтоби аз паси кӯҳҳои барфпӯш тулӯъкунанда рӯи онро гирифтааст ва бо чан бареоро ёфтааст, ки атрофашро аз тарафи рост хӯшаҳои гандум ва аз тарафи чап шохаҳои пахтаи шукуфон иҳота кардааст. Болоичанбаработасмаисерахапечондашуда, дар қисми поён рӯикурсӣкитобибозҷойгирифтааст. НишонидавлатииҶумҳурииТоҷикистон ранга буда, тоҷ, офтоб, кӯҳҳо, хӯшаҳоигандум, китобвакурсӣбозарҳалтасвирёфта, появубаргҳоиниҳолҳои пахта сабз, рахҳоитасмаҳосурх, сафедвасабзбуда, муқоваикитобсурхмебошад. НишониҶумҳурииТоҷикистониборатаст аз тасвиритоҷитансиқшудаванимдоира аз ҳафтситорае, кибонурҳоиофтоби аз паси кӯҳҳоибарфпӯштулӯъкунандарӯионрогирифтааствабочанбареороёфтааст, киатрофашро аз тарафи рост хӯшаҳоигандумва аз тарафичапшохаҳоипахтаишукуфониҳотакардааст. Болоичанбарабонаворисерахапечондашуда, дар қисми поён рӯикурсӣкитобибозҷойгирифтааст.
НишонидавлатииҶумҳурииТоҷикистон ранга буда, тоҷ, офтоб, кӯҳҳо, хӯшаҳоигандум, китобвакурсӣбозарҳалтасвирёфта, появубаргҳоиниҳолҳои пахта сабз, рахҳоитасмаҳосурх, сафедвасабзбуда, муқоваикитобсурхмебошад.
НишониҶумҳурииТоҷикистон 28 декабри соли 1993 пазирӯфташудааст.

ПарчамиҶумҳурииТоҷикистон
Бар асоси Низомнома дар бораиПарчамидавлатииҶумҳурииТоҷикистон ки 11 декабри соли 1999 боҚарори № 892 МаҷлисиОлииҶумҳурииТоҷикистонтасдиқшудааст:
1. ПарчамидавлатииҶумҳурииТоҷикистонрамзиистиқлолиятидавлатииҶумҳурииТоҷикистонмебошад.
2. ПарчамидавлатииҶумҳурииТоҷикистонматоиросткунҷаест, ки дар рӯи он се рахирангаи ба таври уфуқӣҷойгирифтакашидашудааст: рахиболо ранги сурхдошта, паҳнои он ба рахисабзи поён баробармебошад; рахисафедимобайнӣякунимбаробарипаҳнои яке аз рахҳои ранга аст. Дар рӯирахисафед, аз ҷоичӯбдаста дар мобайнипарчамбозарҳалрамзитоҷитансиқшудава дар болои он ҳафтситора дар шаклинимдоиратасвиршудааст. Таносуби бару дарозииумумиипарчам 1:2 аст.
Тоҷваситораҳоипарчам дар шаклиросткунҷаеҷойдодашудааст, кипаҳлуиамудиаш 0,8 вапаҳлуиуфуқиаш 1,0-и паҳноирахисафедаст. Ситораҳоипанҷгӯша дар доираиқутраш 0,15 аксёфта, дар нимдоираирадиусаш 0,5-и паҳноирахисафедҷоймегиранд.
Тоҷибаландиаш 0,55-и паҳноирахисафед, ба асос ба таври нимдоираирадиусаш 1,2-и барирахисафедмоилмегардад. Чорунсурикамоншакл, киболоитоҷроташкилмедиҳанд, дар марказбоқисматидоираиқутраш 0, 2-и рахисафедваслмегарданд.
Рангҳоимиллиитоҷикон
Рангҳоимиллиитоҷикончундигармардумиариёнажодваэронитабор сурхусафедусабз ҳастандки аз гаҳи бостон то кунунзамонрасидаанд.
Дар ҷомеаҳоиариёӣ (ҳиндуэронӣ) табақаҳоисегонаиаслӣбо ранги вижаи худ таъбирвашинохтамешудаанд. Дар забониҳиндии бостон varna- (аз решаиvar- «пӯшидан») ҳам ба маънои ранг ваҳам ба маъноитабақаииҷтимоъӣ будааст. Дар забониэронии бостон низ pištra- ҳаммафҳуми ранг доштаваҳаммаънии табақаииҷтимоъӣ. Вожаи “пеша” ба маънои “шуғл” дар забонифорсӣ-тоҷикӣ аз ҳаминвожааст.
Дар он рӯзгор ранги сафедвижаирӯҳониён, сурхвижаиразмиён ва кабудвижаимардум (кишоварзонвачорводорон) будааст. Ду ранг аз он се ранг ҳанузҳам дар дирафшиЭронҳастанд: сурхусафед. Аммо ранги севум ба ҷоикабудсабзгаштаастваиттифоқан ба кори кишоварзонназдиктараст[1].
Дар Эрон пеш аз густаришиИсломтабақаҳоисуннатииҷомеабино бар суннатҷомаҳоемепӯшидандки аз назари ранг боякдигармутафовитвамуаррифишахсиятитабақотиисоҳибиҷомабуданд. Рӯҳониёнкионҳороосрунон (Авесто: āθravan-, aθaurvan- [āsrōnān]) мехонданд, ҷомае сафед мепӯшидандвамазҳариосмониионҳоҲурмузд буд. Рӯҳониёнизардуштӣҳанузҳамҷомаисафед бар тандоранд.
Ҷанговарон ё артишторон (авестоӣ: raθaē-štar-) ҷомаемепӯшидандки сурх ва арғувонӣ дар таркиби он саҳмибисёрдоштвамазҳарииосмониионҳо Вой буд.
Востриюшон (Авесто: vāstrya.fšuyant-) ки дар давраиСосониёнбештар деҳқононисоддаирустоҳоро бад-он ном мехонданд, ҷомае нилӣ ё кабуд мепӯшидандвамазҳариосмониионҳоСипеҳр буд. Ҷомаинилирангидеҳқонон то чанддаҳа пеш дар Эронҳанузривоҷдошт[2].
Дар адабиётипаҳлавӣҲурмузд (Авесто: ahura.mazdā-; паҳлавӣ: ohrmazd) ҷомаисафедирӯҳониён, Вой (Авесто: vayu-/vayaw-; паҳлавӣ: way – ба маъниифазо, – эзидиҷанг) ҷомаиарғувонииартишторонваСипеҳр (Авесто: θwāša; паҳлавӣ: spihr) ҷомаинилиикишоварзонро бар тандорандваҳар як муаррифиминуи яке аз табақаҳоисегонаиҷомаеаҳастанд[3].


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Уважаемые читатели! Просим вас, оставляя комментарии, уважать друг друга и не злоупотреблять свободой слова.
Администрация сайта будет удалять:
1. Комментарии с грубой и ненормативной лексикой.
2. Оскорбления, угрозы и непристойные высказывания.
3. Высказывания, разжигающие национальную, религиозную и прочую рознь и вражду.
4. Комментарии, содержащие другие нарушения законодательства и прав граждан.
5. Комментарии, рекламирующие и продвигающие другие веб-ресурсы, товары и услуги, а также комментарии, не имеющие отношения к дискуссии.

Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.