Воскресенье, Декабрь 8Вместе создадим светлое будущее!


Таджикский язык

Все бесплатно от InfoPage.TJ

“Вобаста ба” бояд навишт ё “вобаста аз”?

Таджикский язык
Хирадро кору боре чун сухан нест, Ҷаҳонро ёдгоре чун сухан нест... Гаҳе лабро нишоти ханда орад, Гаҳе аз дида нами андӯҳ борад. Оре, ҳақ ба ҷониби гуфтаҳои ин шоири борикбину нуктасанҷ аст. Як сухани ғалат ё бад метавонад дунёро чаппа кунад, чеҳраҳои хандонро ба ғам мубаддал созад ва ё як сухан метавонад боиси хушнудии гӯянда гардад, дилҳоро тасхир намояд. Бесабаб нест, ки дар мардум гӯянд: як сухан 365 паҳлӯ дорад. Сухандонону сухансанҷони каломи бадеъ беҷо нагуфтаанд: “Ҳар сухан ҷоеву ҳар нуқта мақоме дорад". Яъне ҳар сухан ҷо ва мавриди корбасти худро дорад. Чунин суханонро инҷо зикр кадан ба маврид аст: сухан гаронбаҳотарин сарвати фарзанди одам аст, ки сухандонон бад - он дар таърихи инсоният номашонро сабт намудаанд. Вале набояд фаромӯш кард, ки забон низ мисли дигар мавҷудоти

ФОНЕТИКА – ЧИСТ ?

Таджикский язык
Фонетика яке аз бахшҳои илми забоншиносӣ буда оиди садо ва тартиби овозии нутқро меомузад, Худ калимаи Фонетика аз забони лотинӣ гирифта шуддаст ва маънояш «Садо» буда қоидаи талафузи овзро меомузад аз ҷумла дар «Ҳиҷо», «Калима» «Ибора» ва дигар бахшҳои ҳиссаи нутқ. (далее…)

36 қонунҳои асосии Забони тоҷикӣ

Таджикский язык
Зарф чист? Зарф ҳиссаи мустақили нутқ буда, аломати амал ва аломати аломатро мефаҳмонад ва шароити воқеъ гардидани амалу аломатро нишон медиҳад. Пешоянд чист? Пешоянд ҳиссаи номустақили нутқ буда, бо исм, ҷонишин ва дигар ҳиссаҳои исмшудаи нутқ омада, муносибатҳои синтаксисии онҳоро бо дигар калимаҳо нишон медиҳад. Пешоянд пеш аз калима меояд. (далее…)

Аломатҳои китобати охири ҷумла ва муштаракмавқеъ

Таджикский язык
Нуқта калимаи арабӣ буда, дар ибтидо пайваст шудани ду ё чанд хати ростро меномиданд. Ҳамчунин ҷоест, ки имкони чен кардани масофаеро надорад. Маҷозан ба маънои ҳол ва мардумаки чашм низ меояд (далее…)

Аломатҳои китобати таркиби ҷумла

Таджикский язык
Аломати вергул Аз ҳамаи аломатҳои китобатӣ серистеъмолу сервазифатаринаш вергул аст. Вай дар таркиби ҷумлаҳои сода ва мурккаб барои нишон додани ҳудуди аъзоҳои чида, ҳудуди ҷумлаҳои ҷудогона, ҳатто мавқеи паузаҳо воситаи муҳим мебошад. Вергул дар таркиби ҷумлаҳои сода барои аз ҳамдигар ҷудо кардани аъзоҳои чидаи ҷумла, калима, таркиб ва ҷумла хизмат мекунад (далее…)

Воҳидҳои фразеологӣ ва вазифаҳои маънавию услубии онҳо

Таджикский язык
Фразеология маҷмўи ифодаву ибораҳои рехтаву устувори ҳар як забонро ташкил медиҳад. Ҳар як воҳиди фразеологӣ тақрибан аз ду ва зиёда калимаҳо ташаккул ёфтааст, вале сохти устувор ва яклухти ба кисмҳо ҷудонашаванда дорад. Масалан, воҳиди фразеологии «гули сари сабат» аз се калима (гул, сар, сабат) иборат аст (далее…)

Забоншиносӣ (аз форсӣ: زبانشناسی)

Таджикский язык
Забоншиносӣ (аз форсӣ: زبانشناسی) ё Лингвистика (аз лотинӣ: Linguistica), илм дар бораи забони инсон буда, қонуни мавҷудият ва инкишофи таърихии онро меомӯзад. Забоншиносии ҳозира серсоҳа ва бо дигар соҳаҳои улуми гуманитарӣ алоқаманд аст. Забоншиносии умумӣ умдатарин қонуниятҳои инкишоф ва мавҷудияти забонҳоро тахқиқ мекунад (далее…)

Зада ва меъёрҳои талаффузи забони тоҷикӣ

Таджикский язык
Аз байни ҳичоҳои калима яке нисбат ба дигаре шиддатноктар ва пурқувваттар талаффуз карда мешавад. Нисбатан шиддатноктар ва бо оҳанги махсус талаффуз карда шудани яке аз ҳичоҳои калима зада ном дорад: китоб, хола, дарахт, замин, осмон. Ҳичое, ки зада ба болои он меафтад, ҳичои заданок ва ҳичохои дигари худи ҳамон калима ҳичои безада номида мешавад (далее…)

Имлои зарфҳо

Таджикский язык
Зарф ҳиссаи мустақили нутқ буда, ҳолат, тарз, замон, макон, вақт, сабабу мақсади кору ҳаракатро мефаҳмонад. Чун зарф маъноҳои зиёдеро ифода мекунад, дар ҷумла зарф фаровон истифода мешавад (далее…)

Имлои исмҳо

Таджикский язык
Исмҳои навъи зерин ду тарзи навишт доранд: а) баъзе исмҳое, ки бо ҳамсадои ҳ тамом мешаванд: роҳ– раҳ, моҳ – маҳ, коҳ – каҳ, гоҳ – гаҳ, рўбоҳ – рўбах ва ғайра. б) як гурўҳ калимаҳое, ки бо ҳамсадои й ба охир расидаанд: рўй – рў, мўй – мў, кўй – кў, ҷўй – ҷў, пой – по, сарой – саро, шўй – шў ва ғайра (далее…)