Пятница, Ноябрь 15Вместе создадим светлое будущее!


Фазлидин Муҳаммадиев

Фазлиддин Мухаммадиев дар асархои худ ба тасвири чихатхои нави хаёти мо пардохт. Пушида нест, ки хаёти халк хеле мураккабу серсоха аст ва нависандае, ки ба вай дахолат мекунад,\’ мухимтарин чараёнхои таърихии чамъиятро тахлил намуда, чунин вокеахоеро, киФазлиддин Мухаммадиев дар асархои худ ба тасвири чихатхои нави хаёти мо пардохт. Пушида нест, ки хаёти халк хеле.
11
мураккабу серсоха аст ва нависандае, ки ба вай дахолат мекунад,\’ мухимтарин чараёнхои таърихии чамъиятро тахлил намуда, чунин вокеахоеро, ки. мохияти зиндагй ва пешрафти моро ба суй чомеаи демократй нишон медиханд, ба хаёт татбик гардондани идеалхои олии замони моро ифода менамоянд, дар осори худ чамъбаст* мекунад^ Фазлиддин Мухаммадиев аз хамин гуна нависандагон аст/ Вай масъалахои мухиммй рузмарраро ба миён гузошт, нуксонхои зиндагиро сахт ва ошкоро танкдд кард, урфу одатхои кухна ва бокдмондахои замони гузашта, типи рохбарони кафомонда ва услуби кухнаи корро фош намуд ва бар хилофи инхо пешрафти\’ фикру заковат, болоравии куввахои эчодй ва рухбаландии мехнати халки точикро мавриди тасвир кдрор дод.
Аз марги фочиабори Фазлидцин Мухаммадиев кариб бист сол сипарй мешавад. Он айёмро бо номи бозсозй шухрат додаанд.. Вокеан хам харчу марчи ахлокии чомеа, ки чанде пеш ба арши аъло расида буд, хануз х,амон айём огоз ёфту Фазлидцин Мухаммадиев яке аз аввалинхо шуда аз хавфи ин падидаи бадфарчом аз тарики маколаву очерк, эссеву муросала ва мурочиатх,ояш бонги изтироб мезад. Бо вучуди ин Фазлиддин Мухаммадиев фарзанди замони худ буд. Дар бисер мавридх.о бояд супориши партияро (Партияи Коммуниста) ташвику таргиб мекард ва табиист, аз ин гуна осор навгоние дар интихоби мавзую бахс чустан соддалавхй мебуд.
Очерки муосир хусусиятхри наве пайдо кард. Вай акнун аз. кайди факту ракамхр ва баёноти сатх^ию хушк иборат нест,-вокеиятро пардоз намекунад, балки ба мух,имтарин масъалах,ои чомеа часурона дахолат намуда, проблемами доги зиндагиро ба миён мегузорад. Очерки хуб як порчаи бадеии хаёти халк гардидааст, ки хонандаро\” ба фикр кардан водор менамояд, рохлои-дигаргун ва бехтар кардани чомеа ва зиндагиро нишон медихад.
Ба таври хулоса гуфтан мумкин аст, ки хамаи ин сифатхо дар очеркхои Фазлиддин Мухаммадиев мушохида мешаванд.
Г\”~\” Фазлиддин Мухаммадиев дар насри мустанади точ.ик факдт, бо очерк маъруф нест. Вай клсса ва эссехои пурмухтаво, публисистикаи бадей киз дорад. Киссахои «Зайнаббибй», «Писари газета», эссехои «Мехри диёр», «Марди фозил», маколахои публисистии «Сабак», «Мо накунем, кй мекунад?» ва гайра на танхо бо мухимияти мавзуъ ва фаррохии диду мушохида, балки бо хусну баёни образнок, чузъхои барчастасози вокеа ва симохо, лахни гуворою дилнишини нокилу кахрамонон дар хотири хонанда накдш амике мегузоранд. Авзои вокеият хатто дар асархои калонхач,ми бадеии у (романи «Палатаи кунчакй», повестхои «Дар он дунё», «Варта» ва «Шохин япон») низ ба мушохида мераса^ Чунон ки мебинемТсахми Фазлиддин Мухаммадиев дар баланд бурдани сатхи умумии насри мустанад, чолибсозй, таъсирнокй ва бадеияти сухани вокеъаписанд, дохил кардани аркон ва аносири насри бадей ба жанрхои очерку эссе хеле бузург аст. Вале, мутаассифона, ба ин сохаи басо доманфаррохи эч.одиёти нависанда адабиётшиносии мо эътибори сазоворе надодааст^ Табиист, ишора ва таъкидхои алохида дучор меоядц. Устод Мирзо Турсунзода дар маколахои «Хдёт ва адабиёт» (1959), «Замон ва нависанда» (1961), «Дар хизмати халку Ватан» (1962) ба асархои мустанади Фазлиддин Мухаммадиев эътибор додааст\\/Да$ маколаи «Хдёт ва адабиёт» ба фаъолияти очернависии Фазлиддин Мухаммадиев махсус дахл.карда, аз чумла менависад, ки нависанда дар образи хар яке аз кахрамонони худ «зухуроти нишонахои характери нав.., сабзиш ва такомулёбии одами нави чдмъияти коммунистиро нишон медихад »(85, 104-105).
13
Дойр ба насри хуччатй ва бахусус очерк фикру мулохизахо хеле зиёданд1, баъзе мухаКкикон дар заминай асархои чудогона дойр-ба жанрхои публисистй афкори адабиётшиносону.назариячиёни ин сохаро чамъбаст хам кардаанд2. Аз ин ру, аз такрори афкор худдорй карда, баъзе чихатхои хоси очеркро хотиррасон менамоем.
Муаллифони китобхои назариявй очеркро байни хикояву. тадкикоти илмй3 мушаххас намуда, мавзуашро «корнамоии шахе» гуфтаанд, ки «аксаран дар истехсолот кор мекунад»4. Дар масъалаи навъу намудхои очерк низ фикрхои парешон баён шудаанд. Аз чумла Ю. Бобоев онро ба илмй, таърихй – этнографй, образнокй -публисистй, ахборотй -• тасвирй, шархдиханда ва гайра чудо-кардаст, ки сахех нест. Аз нигохи тасвир ин чузъиёт мушохида мешавад. Р. Мусулмониён очеркро ба проблемавй ва портрета чудо карда, сафарномаю ёддоштро аз он берун мекунад. Ба ин фикр хам розй шудан мумкин нест. Аввалан очеркхои сафари кайхр боз вучуд. доранд ва баъдан, дар публисистикаи охири асри XX ва аввали хазораи сеюм сафарнома тамоми хусусиятхои очеркро доро буда, аз руи сабк, услуб, тарзи баён онхо ба хам бисер монандихо пайдо кардаанд. Инро очеркхои Ф. Мухаммадиев низ собит менамояд.
Дар замони шуравй очерк чун жанри «байракбардори-адабиёт» шинохта шуда, вазифахои инъикоси объективонаи хаёт, тавзехй мухимтарин муаммохои иктисодй, ичтимой ва фархангии замон ба ухдаи он гузошта шуда буд. Хдмвора ба ин анвои гуногуни
1 Карасев . Проблемы теории публицистики. – М.: МГУ, 1973; Калашников Л. И. Герой современного-советского очерка. – М.: МГУ, 1975; Беневоленская . Портрет современника. Очерк в газете. – М.: Мысль, 1983; Аникина А. Б. Образное слово в тексте. – М.: МГУ, 1985; Горохов В. М. Основы журналистского мастерства. – М.: МГУ, 1986; Черепахов М. С. Таинства мастерства публициста. -М.: Мысль, 1984;
2 Саъдуллоев А. Публисистикаи Турсунзода. – Душанбе: Адиб, 1988; Аз у: Хосияти адабиёт. -Душанбе: Адиб, 2000; Усмонов И. К. Назарияи публисистика. – Душанбе: Шарки озод, 1999; Гулов С. Бадеият дар очерки муосир // Диссертартсия барои дарёфти дарачаи илмии номзади илмй филология,- Душанбе, 1997; Хайдаров С. Бободжон Гафуров – публицист. – Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. – Душанбе, 1998; Имомов М. Маънавиёт ва накши зохир. – Душанбе, 2000 ва гайра
3 Бобоев Ю. Назарияи адабиёт. Кисми I. – Душанбе: Маориф, 1992. – С. 260.
4 Мусулмониён Р. Назарияи адабиёт. – Душанбе; Маориф, 1990. – С. 149.
\\
14
очерк вучуд дошт, ки мавзухои сиёсй, дустии халкхо, равобити адабиро низ фаро мегирифт. Очеркхои Фазлиддин Мухаммадиев аз ин мавзуъхо низ бахрабардорй кардааст.
(Дар бораи Фазлиддин Мухдммадиеви публисист ягон асари тахкикй вучуд надорад. Вале зимни тахлили.асархои калонхач.ми у,\” чунон ки ишора рафт, баъзе фикру мулохизахо баён шудаанд. Аз чумла, мунаккиди шинохта С. Табаров дар заминай очерку хикояхои нахустини Ф. Мухаммадиев андешаронй карда, навишта •¦ буд: «дар очерк аксаран хамон лавхахри зиндагй асоси мавзуъро-ташкил мекунанд, ки онхоро худи нависанда бевосита дида,\’ мушохида карда, дар бораи онхо тасаввуроти муайяни худро дорад ва ба онхо дуруст бахо дода метавонад» (Табаров С. Очерк ва хикоя бояд жанрхои чанговари адабиёти имрузаи точик гарданд // Шарки сурх, 1959. -. № 6. – С. 144; Аз у: Хдёт, адабиёт, реализм. – Душанбе:\’ Ирфон, 1966. – С. 219.). Мухакдик аз боби очеркхои «Мухочирон» ва «Фаттох ва Музаффар» сухан ронда, дуруст таъкид менамояд, ки Ф. Мухаммадиев дар атрофи «масъалах,ои ик,тисодиёти колхозй» сухан •• ронда, зимни тахлили онхо «характер ва хусусиятхои кахрамононро* мекушояд^Таваччухи К^. Рачабовро махорати Ф. Мухаммадиев дар\’ идрок ва донистани «характерноктарин ходисахои дорой ахамияти калон» (Рачабов К^. Очерк – жанри чанговар // Садой Шарк, 1965. № 11. – С. 155.) чалб кардаст.
Атахон Сайфуллоев дар очеркхои Ф. Мухаммадиев\’ «мохирона истифода: кар дани чузъиёт» – ро таъкид намуда, кдйд менамояд, ки кдхрамонони нависанда «ягон корномаи фавкуллода, ягон хизмати бузург нишон надиханд хам, хамчун кувваи •¦ пешбарандаи чамъият сазовори пайравию эхтйром мебошанд»^ (Сайфуллоев А. Санъати навоварй // Тафаккур ва образ. – Душанбе: Ирфон, 1968. – С. 124). М. Муллочонов бошад, таъкид менамояд, ки
15 1
ба Фазлиддин Мухаммадиев «кушиши тахлил- ва чамъбасту хулосабарорихо аз вокеот, бо назари васеътар дидан ва дарк кардани олам хос аст» (Муллочонов М. Тирамохи боровар // Садои\’ Шарк, 1982. №1.-С. 110).
Дар баъзе холатхо устухонбандии асархои вокеагароёнаи Фазлиддин Мухаммадиев аз амали мантикии кахрамонон авч мекунанд. Адабиётшинос Худой Шарифов ин чихатро бештар ба наели аввали адибони асри бист нисбат дода, аз умумияти услубй ва заминаю суннатхои миллии он ва сабки инфиродии адибон бахс ороста, хамзамон таъкид мекунад, ки «баъди наели аввал дар пайванди адабиёти имруз бо тамаддуни гузашта дар катори Пулод Толис ва Абдумалик Бахорй сахми Ф. Мухаммадиев бештар аст»\’ (Шарифов X. Озурдагон ва умедворон. – Душанбе: Сино, 2001. – С. 97.)
1 Мухаккикони адабиёти муосири тоник М. Шукуров (97, 130-144. 99, 212-219), А. Сайфуллоев (68, 117-142), Ц. Бакрзода (8, 146-151), А. Набиев (54, 7. 55, 135-156) низ дар мавриди публисистикаи Фазлиддин Мухаммадиев борхо изхори акида кардаанд, аммо ягон асари нависанда муфассал мавриди тахкикашон карор нагирифтааст. К^исми аксар боз хам ба очеркхои «Мухочирон», «Раиси нав» ва «Фаттох ва Музаффар» эътибор дода, онхоро чун як\’ бахши эчодиёти Фазлиддин Мухаммадиев арзёбй намудаанд. Дар макола ва китобхои А. Саъдуллоев (70. 71. 18-235; 72, 25-34; 73, 121-125) ин масъала андаке муфассал тахлил шудааст, аммо азбаски вазифаи мухаккики номбурда арзёбии умуман раванди насри вокеъгарои • муосир аст, у низ ба чихатхои фарккунанда, сатхи махорат ва сабки баёни Фазлиддин Мухаммадиев чандон амик ворид нашудааст^Поэтикаи осори мустанади нависанда дар ягон макола мавриди тахкдк. карор нагирифтааст\\]Мах,з ба хамин сабаб^
16
мо карор додаем, кори илмии хешро ба мушаххассозии муаммохои мавзую мундарича, поэтика ва навчуихои Фазлиддин Мухаммадиев дар насри мустанад ва(хосатан очеркхои у бубахшем. \\
МАКСАД ВА ВАЗИФАИ ТАХДИК;. Максади асосии тахкик. пажухиши хамачонибаи хусусиятхои жанриву мавзуии очеркхои нависанда мебошад. Барои халли пурраи мавзуъ масъалахои зерин мавриди .омузиш ва баррасй карор гирифтаанд: очерк ва хусусиятхои жанрии он, чихатихои гоявии очеркхои Фазлиддин Мухаммадиев, мавзуъхои асосии очеркхо, поэтикаи очеркхои Ф. Мухаммадиев, образ ва портретхои кдхрамон, услуб ва махорати нигорандагй.
– дсосхои цазарй ва методологии тахкик;.
Рисола дар асоси методи мукоисавй – таърихии адабиётшиносй ва инчунин бадей – таърихй, ки дар тахкикотхои мухаккикони русу точ,ики насри муосир истифода бурда шудааст, анчом ёфтааст.
САРЧАШМАХ.ОИ ТАХДИКРО асосан очеркхо ва вобаста ба талаботи мавзуъ дигар асархои бадей – хуччатии Фазлиддин Мухаммадиев ташкил медихад.
АРЗИШИ эчодиёти нависанда дар асоси мубохиса ва таълифоти мухаккикони осори у С. Табаров, М. Шукуров, А. Сайфуллоев, X. Шарй^фов, А. Саъдуллоев ва дигарон муайян карда шудааст.
БОЗЁФТИ ИЛМЙ. Рисолаи мазкур дар адабиётшиносии точ,ик тадкикрти мукаммал дар мавриди масоили очерк ва насри\’ мустанад ба хисоб меравад.

Вазорати Маорифи Чумхурии Точикистон Училиши №30

Реферат
Мавзуъ: Фазлидин Мухамадиев
Ичрокунанда:
Кабулкунанда:

Душанбе – 2016с.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Уважаемые читатели! Просим вас, оставляя комментарии, уважать друг друга и не злоупотреблять свободой слова.
Администрация сайта будет удалять:
1. Комментарии с грубой и ненормативной лексикой.
2. Оскорбления, угрозы и непристойные высказывания.
3. Высказывания, разжигающие национальную, религиозную и прочую рознь и вражду.
4. Комментарии, содержащие другие нарушения законодательства и прав граждан.
5. Комментарии, рекламирующие и продвигающие другие веб-ресурсы, товары и услуги, а также комментарии, не имеющие отношения к дискуссии.

Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.