Четверг, Октябрь 17Вместе создадим светлое будущее!


Психология

Психология

Мукаддимаи психология (равоншиноси)

Психология
Максад: Дар бораи психология хамчун илм, конуниятхои асосии он маълумот додан, шинос намудан бо механизмхои зохиршави ва амалкунии психикаи одам, фахмондани даврахои асосии таърихи психология ва мавкеи он дар системаи илмхо. Маълумот додан дар бораи инкишофи психика дар олами хайвонот ва чамъияти инсони, фарки психикаи инсон ва хайвон. (далее…)

Шахсият, гурух ва ҷомеа

Психология
Мохият ва мазмуни назарияхои гуногунро дар фахмиши фаъолнокии шахс кушода додан. Роххои ташаккулёбии шахсро нишон дода, сохту таркиби муносибатхои байнишахсиро дар гуруху ҷомеа муайян кардан. (далее…)

Фаъолият ва сохаи вачхиёти одам

Психология
Максад: Мохияти фаъолияти одам ва сохаи вачхиёти уро кушода додан, роххои азхудкунии фаъолият ва намудхои асосии онро нишон додан.Мафхумхои асоси: фаъоли, фаъолият, талабот, максад, амалхо ва харакатхо, интериоризатсия, экстериоризатсия, малака, махорат, одат, бози, таълим, мехнат. (далее…)

Муошират хамчун шакли махсуси фаъолияти одам

Психология
Максад: ба донишчуён дар бораи муошират, чихатхои он, функсияхо ва механизмхои асосии таъсироти психологи маълумот додан. Мафхумхои асоси: муошират, коммуникатсия, идроки ичтимои, коммуникатор (ахбордиханда), ретсипиент (ахборкабулкунанда), ролхои ичтимои, интизории роли, низоъхои байнихами, монеахои маънои, машкхои муоширот. (далее…)

Диққат

Психология
Максад: Ба донишчуён дар бораи диққат, намудхои он, протсесхои диққат ва мохияти он дар фаъолияти маърифатии одам маълумот додан.Мафхумхои асоси: диққат, равонагии шуур, диққати сенсори, диққати акли, диққати матори, диққати гайриихтиёри, китъаи оптимали, устувории диққат. (далее…)

Эхсосот ва идрок

Психология
Максад: Шинос намудан бо мафхумхои асоси дар бораи эхсосот ва идрок, таснифоти намудхои он, кушода додани мазмуни механизмхои физиолиги, конуниятхои умумии эхсосот ва хусусиятхои идрок.Мафхумхои асоси: эхсосот, анализаторхо, хассосият, мутобикшави, адаптатсия, сенсибилизатсия, синестезия, идрок, апперсепсия, иллюзия, доими, константии идрок, бутуни «яклухти»-и идрок. (далее…)

Хотир

Психология
Хотир яке аз равандхои мухимтарини маърифатиест, ки дар азхудкунии ходисаю вокеахои атроф, ташаккули шахсият ва идора кардани рафтору кирдорхои у мавкеи мухимро ишғол мекунад. (далее…)

Хаёл

Психология
Инъикоси олам аз тарафи одам раванди фаъол ва эчоди мебошад. Ашёву ходисахои дарккардашуда, хиссиётхои аз сар гузаронидашуда на танхо дар магзи сари одам инъикос мешавад, балки боз дар шакли комбинатсияхои нав аз сари нав чо ба чо гардонида мешаванд. (далее…)

Ҳиссиёт

Психология
Ҳиссиёт чунин холати психикие мебошад, ки он муносибати одамро нисбат ба худ, ба одамони дигар ва хаёти ихотакарда ифода менамояд. Ҳиссиёт фаъолияти психикии одам: эхсос, идрок, фикр, хаёл ва хамаи намудхои фаъолияти уро фаро гирифта ба онхо тобиши муайяне медихад. (далее…)