Пятница, Январь 17Вместе создадим светлое будущее!


Физика

Все бесплатно от InfoPage.TJ

Сохтори соҳавии иқтисодиёти ҷахонӣ

Физика
Нақша: 1. Мохияти сохтори сохавии иктисодиёти чахони: саноат, хизматрасони ва хочагии кишлок. 2. Сохахои саноати коркард ва истихроч дар чахон 3. Сохаи хизматрасони дар чахон. 4. Хусусиятхои фарккунандаи сохаи хочаигии кишлок дар мамлакатхои мутаракки ва ру ба таракки. Проблемаи озука дар мамлакатхои ру ба таракки (далее…)

Дараҷабандии ваттметр. Муайян кардани муқовиматҳо бо ёрии амперметр ва волтметр (Кори лабораторӣ)

Физика
Дарачабандии гуфта муайян кардани кимати як таксимоти шкалаи асбоби андозагирро мефахманд. Муковимати борбастро мувофики конуни Ом барои китъаи занчир муайян кардан мумкин аст. Дар ин амал бояд ба эътибор гирифт, ки асбобхои андозагири дар занчир истифодашаванда низ як микдор энергия истеъмол мекунанд (далее…)

Мавҷи механикӣ

Физика
Агар лапиши чисм дар мухити чандир (об, хаво, пружин, аргамчин, чисмхои сахт ва гайра) ба вучуд ояд, ё чисми лаппанда кисми ин мухитро ташкил намояд, заррачахои ба чисм хамсояи мухит ба лаппиш дар мухит пахн мешавад. Пахншави лаппишро дар мухитхои чандир мавч меноманд (далее…)

Муайян кардани активияти изотоп

Физика
Барои чен кардани теъдоди В-заррахо асбобхое истифода мешаванд, ки радиометрхо ном гирифтанд. Дар радиометр дастгохе, ки мавчудиятизаррахои электрнокро ба кайд мегирад, хисобгирак ёд мешавад.. Дар кори мазкур хисобгираки газии Гейгер-Мюллер мавриди истифода карор ёфтааст. Он аз цилиндри нокил, ки андарунаш риштаи метали аз катод изоляция фишори атмосфери пасттар пур карда мешавад (далее…)

Муайян кардани нишондиҳандаи шикасти рушнои дар шиша бо ёрии микроскоп

Физика
Агар бо ягон предмет бо самти амуд аз кабати шиша газары афканем, тавре зохир мегнардад, ки гуё прелмети ба мо наздиктар чойгир бошад. Ин ходиса дар натичаи гикасти шуох дар зудуди моддаи шаффоф ва хаво гуи медихад. Бузургии тагйироти масофа ба гафсии шиша Н ва нишондихагдаи гикасти он n вобаста аст. Хар кадар ин бузургиихо калон богал, замон кадар дарачаи тагйироти масофа зиёдтар мешавад (далее…)

Омӯхтани динамикаи харакатҳои пешавию чархзанӣ бо ёрии рақосаки Максвелл

Физика
Максади кор: омухтани конунхои динамикаи харакатхои пеш-равию чархзани бо ёрии раккосаки максвелл, мушохидаи тачрибавии табдилоти энергия дар раккосак ва муайян кардани моменти инерцияи н раккосак. Лавозимот: раккосаки Максвелл бо маҷмӯйи халкахои массаашон гуногун. (далее…)

Омухтани майдони электростатикӣ

Физика
Фазои атрофи чисми электрнок назар ба оне, ки чисм нейтрали бошад, дорои хосиятхои фарккунанда мешавад. Чунончи, дар холи бо ягон чойи ин фазо ворид сохтани чисми дигари электрнок он дучори таъсироти кувва мегардад. Ба хамин электрнок майдони электри вуччуд дорад. Майдони электриро чун навъи махсуси материя мефахманд, ки тавассути он чисмхои электрнок ба хамдигар дар масофа таъсир мекунанд (далее…)

Санҷиши қонуни Малюс

Физика
Чи тавре ки маълум аст дар рушнои рушнои пурра поляризация шуда лапишхои вектори шадидияти майдони электри Мавч В дар 1 хамвори ба самти пахш гардидани мавчи электромагнити амуд ба вукуъ меояд. Дар рушноии кисман поляризацияшуда амплитудаи лаппишхои В дар яке аз хамворихои ба самти мавч амуд зиёдтару дар хамин гуна хамворихои дигар кам аст (далее…)

Санҷиши қонуни Малюс

Физика
Чи тавре ки маълум аст дар рушнои рушнои пурра поляризация шуда лапишхои вектори шадидияти майдони электри Мавч В дар 1 хамвори ба самти пахш гардидани мавчи электромагнити амуд ба вукуъ меояд. Дар рушноии кисман поляризацияшуда амплитудаи лаппишхои В дар яке аз хамворихои ба самти мавч амуд зиёдтару дар хамин гуна хамворихои дигар кам аст (далее…)