Четверг, Октябрь 17Вместе создадим светлое будущее!


Макроэкономика

Макроэкономика

Мафҳум, таркиб ва таносубҳои иқтисоди миллӣ

Макроэкономика
Мафҳуми «иқтисоди миллӣ» яке аз фаҳмишҳои марказии макроиқтисод ба ҳисоб меравад. Ин мафҳумро бори аввал олими амрикоӣ Василий Леонтьев ҳамчун низоми худтанзимшаванда, ки аз фаъолиятҳои гуногуни ба ҳамдигар алоқаманд таркиб ёфтааст, истифода карда буд... (далее…)

Нишондихандахои асосии иктисоди милли ва тарзхои хисоби онхо

Макроэкономика
Натиҷаи фаъолияти иқтисоди миллиро мол ва хизматҳое ташкил медиҳанд, ки дар мўҳлати муайяни вақт истеҳсол шудаанд ва онҳоро маҳсулоти миллӣ меноманд... (далее…)

Миқдори пули барои муомилот зарур

Макроэкономика
Пул ҳамчун фишанги молиявӣ омили асосии тарақкиёти иқтисодиёт ба ҳисоб меравад. Аз ҳамин ҷиҳат низоми пулӣ яке аз қисматҳои муҳими иқтисоди миллӣ мебошад... (далее…)

Бозори пул

Макроэкономика
Бозори пул дар маънои васеъ ин механизми иқтисодиест, ки алоқамандии байни харидорону фурўшандагони маблағҳои молиявиро (пул ва қоғазҳои қимматнок) таъмин менамояд... (далее…)

Тамсилаи IS-LM

Макроэкономика
Чӣ тавре ки аз таҳлили бозори пул ва назарияи миқдории пул бармеояд, пул ҳамчун фишанги иқтисодӣ ба ҳаҷми истеҳсоли молу хизматҳо таъсири бевосита расонида метавонад... (далее…)

Қарз: мазмун ва моҳияти иқтисодии он

Макроэкономика
Ҷараёни такрористеҳсоли ҷамъиятӣ гардиши доимии маблағҳои пулиро тақозо менамояд ва ҳангоми такроистеҳсол маблағҳои пулии баъзе истеҳсолкунандагон мувақаттан озод мемонад... (далее…)

Сиёсати пулию қарзии (монетарии) давлат

Макроэкономика
Сиёсати пулию қарзӣ (монетарӣ) гуфта, маҷмўи чорабиниҳои давлатиеро меноманд, ки дар бахши пулию қарзӣ ба хотири таъмини тараққиёти мўътадили иқтисодӣ андешида мешаванд. (далее…)