Пятница, Ноябрь 22Вместе создадим светлое будущее!


Кор дар мухити тахриргари матнии «MS Word»

Бо боварии том метавон гуфт, ки сохаи аз хама васеъгарини тадбики компютерхо ин сохтан ва нигохдории хуччатхои матнӣ аст. Дар хакихат, кисми зиёдтарини компютерхои чахони имрӯза ба офариниши мактубхо, факсхо, маколахо, роману достонхо, бланкахо, хисоботхо ва гаёра банданд. Барои тайёр намудани ин гуна хуччатхо про­граммахои махсус хизмат мерасонанд, ки онхоро таҳриргарони матнӣ мегуяндКор дар мухити тахриргари матнии «MS Word»

Бо боварии том метавон гуфт, ки сохаи аз хама васеъгарини тадбики компютерхо ин сохтан ва нигохдории хуччатхои матнӣ аст. Дар хакихат, кисми зиёдтарини компютерхои чахони имрӯза ба офариниши мактубхо, факсхо, маколахо, роману достонхо, бланкахо, хисоботхо ва гаёра банданд. Барои тайёр намудани ин гуна хуччатхо программахои махсус хизмат мерасонанд, ки онхоро таҳриргарони матнӣ мегуянд. Дар байни тахриргарони матнӣ программаи Microsoft Word барои Windows (Microsoft Word for Windows), ки онро MS Word ё кутохтар Word хам ном мебаранд, тахриргари аз хама пуриктидортарин ва машхуртарин ба хисоб мсравад. Ин программаро, ки вазифахои беандоза зиёдро иҷро карда метавонад, протсессори матнӣ хам мегуянд. Протсессори Word ба дастаи программахои Microsoft Office дохил мешавад.
Бо ёрии ин программа амалиёти зеринро ичро намудан мумкин аст:
• дохилкунии матни хуччатхо ба воситаи клавиатура
• истифодабарии хуруфхои гуногуни андозаашон тағйирҳбанда
• тахрири матнӣ хуччатхо
• ба таври автоматй ислохкунии хатогихои орфографй ва граматикии дар матнӣ хуччатхо содиркардашуда
• форматкунонии (колиббанди, батартибори) матнӣ хуччатхо
• дар матнӣ хуччатхо истифодабарии чадвалхо, диаграммаҳо ва графику расмхои гуногун
• ба матнӣ хуччатхо илова намудани объектхои ба воситаи дигар программахои амалӣ сохташуда
• дар диск сабт намудани матнӣ хуччатхои дохилкардашуда
• нусхабардории матнӣ хуччатхо ва бо дигар ном сабт намудани онхо
• дар когаз чоп намудани матни хуччатхо ва гайра.

Барои ба кор дароварданн Word якчанд усулхо мавчуд аст:
Истифодабари аз Менюи асосии Windows пахши яккаратаи муш: Пуск ► Программы ► MS OFFICE ► Microsoft Word
Истифодабарй аз папкам Компютери ман бо пахши дукаратаи муш: Мой компютер► Диск С: ► Program File»► Microsoft Office ► Office ► Word
Истифодабарй аз равзанаи Рохбалад (Проводник – Windows Explorer): Пуск ►Программы* Проводник►Диск C: ►Program Files ► Microsoft Office ► Microsoft Word
Истифодабари аз равзанаи Мизи кори. Агар дар Мизи кори папкаи MS Word мавчуд бошад, он гох, бо ёрии пахши дукаратаи муш онро кушода. баъд аз дохили равзанаи он файли ичрошавандаи word-po ба кор даровардан мумкин аст
Истифодабари аз файли дилхоҳ ба воситаи MS Word сохташуда.
Агар дар равзанаи фаъол (Мизи кори ё папкаи дилхоҳ) ба нишонаи ягон файли ба воситаи Word сохташуда бо ёрии муш таъсири дукарата расонем, он гох дар экран аввал равзанаи программаи MS Word ва баъд дар дохили он равзанаи хуччати ин файл кушода мешавад
Ба гайр аз усулхои номбаркардашуда боз усулхои сершумори дигари кушодани равзанахои программахои системаи оператсионии Windows, дар холати хусуси MS Word, вучуд доранд. Масалан, командаи Пуск* Документы*… имконият медихад, ки равзанаи яке аз 15 хуччати охирини коркардашуда кушода шавад. Интихоби ин ё он усули кушодани равзанаи MS Word аз одат ва характери истифодабарандаи компютер вобаста аст. Ба истифодабаранда кадом усуле, ки осонтар ё кулайтар намояд, аз хамон метавонад истифода барад.
Барои корро бо Word ба охир расонидан, кифоя аст, ки дар сатри сарлавхаи программа тугмаи X пахш карда шавад. Корро бо программаи Word хамчунин бо истифодабарии командаи зерини прорамма Файл -> Выход пахши якчояи тугмахои Alt F4 -и клавиатура анчом додан мумкин аст. Агар шумо пешакӣ тагйиротхои охирини файли тахрирнамудаи хуччатро дар диск сабт накарда бошед, он гох программам Word ба воситаи равзанаи диалогии махсус шуморо дар ин хусус огох, месозад. Барои сабткунӣ шумо бояд тугмаи командавии Да, барои сабт накардани хуччат тугмаи Нет ва барои аз программаи Word хорич нашудан бошад, тугмаи Отмена-ро пахш намоед.

Чадвалхо, услубхо ва колабхо дар тахриргари матнии MS Word
Таблитсаро дар ҷои дилхоҳи матн гузоштан мумкин аст. Андозаи таблитса (миқдори стрҳо) метавонад аз андозаи саҳифа калон бошад: аз ин р. қисме аз он дар саҳифаҳои минбаъда ҷойгир мешавад. Шумо бояд дар бораи аз чанд сатр ва аз чанд сутун иборат будани он маълумот дошта бошед. Дар вақти сохтани таблитса андозаи онро аниқ нишон додан мумкин аст. Баъди сохтани таблитса: ба он ҳамеша сатр ва сутунҳоро мувофиқи хоҳиши худ илова кардан мумкин аст.
Барои сохтани таблитса чунин усулҳои зерин мавҷуд аст№
• истифодабарии сатри меню банди Таблитса► Вставить таблицу;
• истифодабарии тугмаи фармонии ҷойгирккнии таблитса дар панели таҷҳизотҳои таблитса.
Методи классики сохтани таблитса: ин истифодабарии сатри меню мебошад. Яъне нишондиҳандаи мушро ба болои банди Таблица бурда тугмаи чапро пахш мекунем ва аз менюи пайдогардида банди Вставить таблицу-ро интихоб мекунем. Баъд аз иҷрои ин амал дар экран равзанаи диалоги Вставка таблицы пайдо мешавад.
Чихеле ки аз расм дида мешавад: дармайдончаи Число сталбқов (миқдори сутун) рақами 3 ва дар майдончаи Число строк (миқдори сатр) рақами 6 навишта шудааст.
Ин маънои онро дорад: ки пешаки миқдори сутунҳои таблитсаи сохташаванда 3-то ва миқдори сатрҳояш 6 – то муайян карда шудааст. Барои иваз наудани ин рақамҳо аз тирчаҳои дар тарафи рости майдончаҳ оҷойгиршуда истифода мебаранд. Дар ин вақт андозаи тахминиро ҳам гузоштан мумкин аст. Минбаъд шумо ҳамеша метавонед: шумораи сатрҳо ва сутунҳоро дар таблитса тағйир диҳед. Агар шумо дар бораи андозаи бари сутунҳо тасаввурот дошат бошед: бузургии талабшавандаро дар майдончаи ширина сталбцов нависед ва агар оиди бари сутунҳо маълумот надошта бошед: бузургии По умолчанию-ро тағйир надиҳед. Минбаъд шумо метавонед барии сутунҳоро мувофиқи хоҳиши худ тағйир диҳед. Агар хоҳед: ки барои таблитсаи сохташуда яке аз қолабҳои стандартиро интихоб намоед: тугмаи Автоформат-ро пахш кунед. Дар охир тугмаи Ок–ро пахш намоед. Баъди иҷро ин амалҳо таблитсаи муайянкардаатон дар ҳуҷҷати шумо пайдо мешавад ва курсор дар хоначаи авали он ҷойгир мешавад.

Дохил ва таҳрир намудани матн дар таблитса
Агар шумо таблитсаи нав сохта бошед: курсор дар хоначаи авали он меистад. Барои дохил намудани матн ба ин хонача: шумо бояд бо кўмаки клавиатура матни талабшуда ё ададҳоро дохил намоед. Азбаски дохил намудани матн (ададҳо) ба хоначаи таблитсаиҷро карда мешавад:шумо метавонед ба он нисбат ба сатри муқаррары аломатҳои зиёдтар дохил кунед. MS Word ба таври автоматы аломатҳоеро: ки дар сатр нағунҷидаанд ба сатри поёнии ҳамон хонача мегузаронад.Миқдори сатрҳо дар ҷадвал чунон зиёд мешавад: ки дар он ҳамаи аломатҳои воридшаванда ғунҷанд. Яъне ҳангоми пахш намудани тугмаи Enter курсор ба сатри поёнии хонача мегузарад. Дар натиҷа баландии сатр зиёд мешавад.
Усули нисбатан осони ҷойивазкуны дар хоначаҳои таблитса истифода аз муш мебошад. Барои ба хоначаи нави таблитса гузаштан ба болои он нишондиҳандаи мушро гузошта тугмаи чапи муш пахш намудан лозим аст.
Агар дар кори худ шумо аз клавиатура истифода карданро беҳтар донед: барои ба хоначаи навбатии таблитса гузаштан тугмаи Tab истифода мешавад. Бо мақсади гузаштан ба хоначаи пештара ба тугмаҳои Shift+Tab пахш кунед. Агар тугмаи Tab: дар лаҳзаи дар хоначаи охирини таблитса ҷойгир будани курсор пахш карда шавад: MS Word сатри нав месозад ва курсорро ба хоначаи аввали он мегузаронад.
Дар таблитсаи зерин тугмаҳо барои ҷойивазкуны дар таблитса нишон дода шудааст.
Тугмаҳо иҷро
Tab Курсор як хоначаи баҷониби рост мегузарад. Агар курсор дар хоначаи охирин ҷойгир бошад сатри нав месозад.
Shif+Tab Курсор як хонача баҷониби чап мегузарад
Alt+Home ва Alt+End Курсор ба хоначаи аввал ё охири сатр мегузарад
Alt+PgUp ва Alt+PgDn Курсор ба хоначаи аввал ё охири сатри сутун мегузарад

Барои аз таблитса баромадан шумо бояд бо кўмаки муш ё тугмаҳои идоракунии курсор: курсорро аз майдони таблитса берун оред.
Дар амал аксар вақт тағйир додани андозаҳои таблитса лозим мешавад: ки дар он маълумот мавҷуд аст. MS Word ба ихтиёри шумо имкониятҳои васеъи таҳрири таблитсаҳо: аз ҷумла дохил намудан ва нест кардани хоначаҳо: сатрҳо: сутунҳо:ҷойивазкуны ва нусхабардории хоначаҳо: тағйир додани баланды ва бари хоначаҳо ва ғайраҳоро мегузорад.
Пеш аз таҳрир намудан ба шумо лозим аст: ки сатр: сутун ё хоначаеро: ки минбаъд дар он кор кардан мехоҳед:ҷудо намоед.MS Word имконият медиҳад: ки як ё якчанд сатр ва сутун якҷоя ҷудо карда шавад. Барои ҷудо намудани сатрҳо: сутунҳо ва тамоми таблитсааз сатри меню банди Таблица-ро истифода бурдан мумкин аст. Барои иҷро ин амал курсорро дар хоначае гузоред: ки ба сатр ё сутуни ҷудошаванда дахл дошта бошад. Агар шумо хоҳед: ки таблитсаро пурра ҷудо кунед: дар кадом хонача ҷойгир будани курсор аҳамият надорад.
Барои ҷудо кардани сатр: сутун: хонача ё таблитса аз сатри меню банди Таблица-ро ҷудо кунед: баъд вобаста ба хоҳиши худ: яке аз бандҳои зеринро интихоб намоед.
• выделить ► таблица;
• выделить ► столбец;
• выделить ► строку;
• выделить ► ячейка.
Барои нест намудани сатр: сутун: хонача ё таблитса аз сатри менюи банди Таблица-ро ҷудо кунед: баъд вобаста ба хоҳиши худ: яке аз бандҳои зеринро интихоб намоед.
• удалить ► таблица;
• удалить ► столбец;
• удалить ► строку;
• удалить ► ячейку
Корбаст, мухофизат ва макросхо дар тахриргари матни.
Макросе тартиб медихем, ки он кисми матни бо харфхои оддии андозааш-12 pt танзим шударо ба харфхои намуди курсиви андозааш 14 pt табдил медихад. Барои тартиб додани макрос амалхои зеринро ичро мекунем:
1) Кисми матнро, к ибо харфхои одди андозаашон 12 pt буда танзим шудааст, кайд мекунем.
2) Амалии вид / Панели инсрументов/ Visual Basic- ро ичро менамоем. Панели Visual Basic, ки аз панч тугма иборат аст, пайдо мешавад. (агар ин панел набошад).
3) Бо нишонгари муш тугмаи Записати Макрос-и Visual Basic ро пахш мекунем.
4) Ба марзи Имя макроса номи макросро ворид сохта (ба макрос Italic 14 ном мегузорем) тугмаи ок-ро бо нишонгари муш пахш мекунем. Тиреза пушида мешавад ва дар зери панели Visual Basic, панели Останов пайдо мегардад, нишонгари муш бошад намуди тирчаи дар поёнаш чоркунча бударо мегирад.
5) Бо нишонгари муш тугмаи курсив-и сатри стандартиро пахш мекунем, намуди харфхои матни кайд шуда дигар мешавад.
6) Дар тугмаи Размер шрифта, андозаи харфхоро 14 pt мегузорем.
7) Бо нишонгар мущ тугмаи Остановити запис-и панели Останов-ро пахш мекунем.
8) Панели Visual Basic-ро бо ёрии тугмаи Закрыты мепушем.
Тартиб додани макрос ба охир расид.

Эъзох
Ба сифати номи макрос (умуман, барномаи VBA) номеро интихоб кардан лозим аст, ки он ба вазифаи макрос ( барнома) мувофикат куна два шартхои зеринро каноат кунонад.
Ном, ин катори харфу ракамхост, к ибо харф сар шудааст ва шумораи онхо набояд аз 80-то зиёд бошад. Бехтараш аломатхои китобати ва махсусро дар ном истифода набаред. (аксари ингуна аломатхоро худи VBA истифода мебаранд ва истифодабарии онхо барои фарди алохида манъ аст).


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Уважаемые читатели! Просим вас, оставляя комментарии, уважать друг друга и не злоупотреблять свободой слова.
Администрация сайта будет удалять:
1. Комментарии с грубой и ненормативной лексикой.
2. Оскорбления, угрозы и непристойные высказывания.
3. Высказывания, разжигающие национальную, религиозную и прочую рознь и вражду.
4. Комментарии, содержащие другие нарушения законодательства и прав граждан.
5. Комментарии, рекламирующие и продвигающие другие веб-ресурсы, товары и услуги, а также комментарии, не имеющие отношения к дискуссии.

Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.