Четверг, Ноябрь 21Вместе создадим светлое будущее!


Балоиҳа гирии Web-сомонаи таълими доир ба фанни Ҷугрофияи Тоҷикистон

Агар ба харита назар андозем, Точикистон дар кисми чануби шаркии кухсори Осиёи Миёна вокеъ гардидааст. Нуктахои каноррии чумхури: шимоли дар каторкуххои Курамма, чануби дар водии дарёи Панч, гарби дар каторкухи Зарафшон, шарки дар каторкухи Сарикул вокеъ гардидааст.Масохати Точикистон 143,1 хазор киллометри квадратиро ташкил мекунад«Балоиҳа гирии Web-сомонаи таълими доир ба фанни Ҷугрофияи Точикистон»

Накша:
Сарсухан
1) Маълумоти умуми оиди Web-барномасозӣ
2) Ба лоиҳагирии Web-сомонаи таълими доир ба фанни Чугрофияи Точикистон 3) Оинаҳои асоси ва коди Web-саҳифаи таълифкардашуда Хулоса Адабиётҳо

Сарсухан

Точикистон бихишти руи замин
Точикистон сарзамини нихоят кадим ва дорои таърихи чандинхазорсола аст.
Агар ба харита назар андозем, Точикистон дар кисми чануби шаркии кухсори Осиёи Миёна вокеъ гардидааст. Нуктахои каноррии чумхури: шимоли дар каторкуххои Курамма, чануби дар водии дарёи Панч, гарби дар каторкухи Зарафшон, шарки дар каторкухи Сарикул вокеъ гардидааст.Масохати Точикистон 143,1 хазор киллометри квадратиро ташкил мекунад. Сархади Точикистон бисёр печ дар печ буда, дар тули чандин асрхо ташаккул ёфтааст. Дар шимолу гарб Точикистон бо Узбекистон , дар шимол бо Киргизистон хамхудуд аст. Точикистон дар чануб ба масофаи 1030км бо чумхурии Афгонистон хамсархад аст.Дар шарк бошад бо масофаи 430км бо чумхурии халкии Хитой хамсархад мебошад. Точикистонро бинобар дар чануб чой гирфтанаш ва будани рузхои соф маъмулан чумхурии "Офтобрую" меноманд.Иклими Точикистон гарм, хушк, континентии шадид бо зимистони кутоху мулоим ва тобистонаш гарм мебошад.Релефи мураккаб ва мувофикати куху биёбонхо шароити иклиму хокро дигаргун карда, барои нашьунамои растани ва зиндагии заминаи мухталиф фарохам меоварад.Аз ин ру олами наботот ва хайвоноти Точикистон хеле гуногун аст.Олами набототи Точикистон хеле гуногун буда, кисми зиёди онхо ахамияти калони хочаги доранд. Дар байни олами наботот растанихои мевадех, ороиши, доруги, асаловар ва гайра хеле бисёранд.Аз байни 1500 намуди растпнихои дорувор хамаги 145 намудро дар тиб истифода мебаранд.Дар байни набототи Точикистон намудхои гуногуни раастанихои ба дигар кишвархо хосбуда дучо мешаванд.Точикистон яке аз марказхои нахустини пахншавии чавдору гандум ба шумор меравад. Точикистон бо обхои минералиаш шухрати оламшумур дорад.Таркиби химияви ва хосияти физикии обхои минериали нихоят гуногун аст.Дар Точикистон чашмахои гарм ва хунуки обашон газнок фаровон мебошанд.Дар Точикистони шимоли чашмахои хунуки шифобахши радиоактиви ва каммаъдан мавчуданд.Дар наздикии Истаравшан дар Хавотог чашмахои минералии гарми йоду бромдор хаст , ки заминаи он шифогохи Хавотог сохта шудааст. Точикистон сарзамини кухсор аст. Баландии мутлаки он 300 то 7495м мебошад.Точикистонро куххо ва 7 фоизи онро хамворихо ишгол кардааст. Дар Точикистон 2 вилоят ,як вилояти мухтор ва 13 нохияи тобеи марказ мавчуданд.Алхол дар Точикистон 23 шахр мавчуданд.

Маълумот умуми оиди WEB-барномасозӣ
Дар шароити имрўза барои сохтани WEB-сахифаҳо аз забонҳои барномасозӣ, аз кабили PHP, CMS Joomla, MacroMediaDreamweaver, MySQL, FrontPage ва ғайраҳо истифода мебаранд.
HTML ин забони компутериест, Ки барои сохтани Web – саҳифаҳо офарида
шудааст. Он сахифаҳоро ҳар касе, ки ба Интернет дасрас аст. Ин забон аз ҷиҳати имконияҳояш пурқувват ва барои омўзиш нисбатон содда аст.
HTML чунин шарҳ дода мешавад: Hyper Text Markup Language.
Hyper Text ин услубест, ки бо воситаи он мо дар Интернет саёҳат карда метавонем. Ҳангоми пахш намудани тугмачаи «муш» дар матнҳои махсус, ки гиперишора (hyperlink) номида мешавад, гузариш ба саҳифаи дигари ба амал меояд. Аслан, «гипер» маънои «ғайрихаттири»-ро дорад. Яъне Шумо метавонед ба ҷои дилхоҳи Интернет гузаред, пайдарпаии муайяншудаи гузаришҳо мавҷуд нест.
Murkup ин амале,ки тегҳои (tags) HTML аз болои матни байнашон васеъбуда иҷро мекунанд. Тегҳо қайд мекнунанд, ки ин матн махсус аст. Масалан, матни курсив ё сурх.
HTML- ин зобонест, ки соҳиби қоидаҳои ва калимаҳои махсусромаи худ аст. Калимаҳои махсуси он, яъне тегҳо, дар файли оддии матни дар қатори калимаҳое, ки онҳоро муаллифи сайт барои хонондаи сайт инъикос кардан мехоҳад, навишта мешавад. Баъд, ин файли матни ҳамчун html – файл ин файли дорои қисми изофагии (extension) htm ё html ҳангоми сохтани чунин файл хуб аст, ки қисми изофагии он бо харфҳои хурд навишта шавад. Яъне номи page01.HTM.
Донистан зарур аст, ки тегҳо дар коди HTML дохили қавсҳои кунҷи навишта мешаванд. Махз тегҳо барои инъикоси расмҳо ё xадвалҳо ва ё аxборотҳои дигар дар Web – сахифа ҷавобгаранд.
Ҳар нафаре, ки ба тартибдихии сайт ба забони тоҷикӣ машғул шудааст ё ба он кушиш намудааст ҳатман ба мушкилоте бархурд кардааст. Гарчанде Интернет декабри соли 1998 бо талоши ширкати тоҷикии «Telecom technology» дар ҷумхурӣ дастрас шуда бошад ҳам, боиси таассуф аст, ки сайтсозӣ дар кишварамон мақому манзалати худро касб накардааст. Сайтҳои тоҷикӣ бошад барои сохахои мушаххас хеле каманд. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон аксаран сайтҳо ба забони русӣ сохта мешаванд ва шояд ба забони англисӣ сайтҳо нисбати тоҷикӣ бештар бошанд. Яке аз сабабҳо дар мушкилоти технологӣ аст.
CSS – (Cascading Style Sheets) аз калимаи англисӣ гирифта шуда маънояш услуби ҷадвали шохаронӣ мебошад. CSS яке аз забони мустақил ба ҳисоб меравад. Ин забон бо забони HTML монанд мебошад. Забони CSS низ хосиятҳо ва атрибутаҳои худашро дорад. Таҳя кардан ва оро додани дизайни сомонаҳо бо ёрии ин забон хело қулай ва осон мебошад. Забони CSS имконияти тез кардани суръати кории созанда ва харҷаи вақтро таъмин менамояд, зеро ин забон имконият медиҳад, ки як дизайнро як бор навишта якчанд маротиба дар якчанд HTML ҳуҷҷатҳо истифода бурданамон мумкин аст. Се роҳи истифодаи ин забон мавҷуд аст.
• Дохилӣ – забони CSS дар дохили тег истифода бурда мешавад ва ин коди навишта танҳо дар теги навишташуда амал мекунад;
• Маҳаллавӣ – услубро дар дохили теги навишта мешавад. Дар тегҳо бошад ин услуби навишташударо ҳамчун команда чеғ зада истифода бурданамон мумкин аст;
• Беруна – услубҳоро ҳамчун файли алоҳидаи CSS сабт менамоянд ва онро бо ёрии теги ба HTML – саҳифа даъват менамоянд.

Сохтани услуб бар расмҳо

.Rasm
{
Border: 0;
Width: 500px;
Height: 300px;
Margin: 0 15px 15px 15px;
}

Структураи ин амалиётро дар расми зерин дода шудааст.

Сохтори пайвасти CSS бо HTML

Аз расм ба шумо маълум гашт, ки ҳамаи усулҳо ва дизайн дар CSS – файл навишта шуда аст. Ин усулҳои навишташударо дар HTML – ҳуҷҷат истифода бурда мешавад.
Дар забони CSS атрибутаҳои махсус мавҷуданд, ки аз забони HTML фарқ мекунад. Услуби CSS
Услаби CSS яке аз услуби беҳтарин аст барои таҳя кардани сомонаҳои босифат аст. Бо ёрии ин услуб дизайни дилхоҳро сохтанамон мумкин аст. Барои мисол мо мехоҳем, ки як намуди шрифтро дар тамоми сомонаамон истифода барем. Барои ин мо аз усули CSS ва атрибутаҳои он истифода бурданамон мумкин аст. Яке аз хосиятҳои ин услу хосияти “font” мебошад. Умуман мо мехоҳем, ки услуби навро бо номи “Shrifti_asosi” созему онро дар ҷои дилхоҳамон истифода барем. Барои ин амалиётҳои зерин ё ин ки коди зеринро навиштанамон лозим аст.
Идоракунии шрифт бо ёрии CSS

.Srifti_asosi
{ font-family:\”Times New Roman Tj\”; font-style:oblique;
text-align:justify; text-indent: 15px; color:#33CCCC;
}
Услуби сохтаамон чи маъно дорад мо бояд донем. Якум хосияти қайд кардашудааш ин намуди шрифтро тавсиф дода онро шрифти «Palatino Linotype» интихоб карда аст. Хосияти дуюмаш намуди ҳарфро инъикос менамояд. Сеюм хосияти он баробаркунии матнро ифода менамояд. Дар инҷо баробаркуниро аз ду тараф эълон карда шудааст. Чорум хосияти он сархатро ифода менамояд. Дар инҷо сархати он ба 15 пиксел баробар аст. Хосияти панҷуми он ранги ҳарфро инъикос менмояд. Дар онҷо коди ранг оварда шудааст. Ранги интихобгашта сабзи тихир аст.
Ин усули сохтаамонро акнун метавонем дар ҳама ҷо истифода бароем. Барои ин танҳо як амалиёти иловагиро иҷро карданамон лозим аст. Ҳангоми истифодаи теги

синфи он, яъне класси онро хамчун услуби сохтаамон эълон менамоем.
Ҳангоми навиштани ягон хел матн дар теги

элементи классро илова менмоем.
Шиносои бо муҳити кории барномаи Macromedia(Adobe) Dreamweaver
Барои таҳя кардан ва сохтани Web – саҳифаҳо барномаи Macromedia Dreamweaver пешбини шудааст. Равзанаи умумии он чун равзванаҳои дигар барномаҳо мебошад. Саҳифаи ибтидоии он дар расми зерин оварда шудааст:

Оинаи ибтидоии Macromedia Dreamweaver

Аз расми боло маълум аст, ки якчанд забонҳои сохтани вабсаҳифаҳо мавҷуд мебошанд. Барои навомӯзон забони HTML тавсия дода мешавад. Барои оғози кор мо бояд банди HTML – ро интихоб карданамон лозим аст. Пас аз пахши ин банд равзанаи асосии Macromedia Dreamweaver фаъол мешавад. Дар ин равзана низ панели асбобҳо ва майдони корӣ мавҷуд мебошад. Дар навбати худ ин равзанаи аз сатри менюи худ иборат мебошад. Менюи ин равзана аз менюи дигар равзанаҳо камее фарқ дорад. Дар қисмати рости равзана объектҳои кори мавҷуд мебошанд. Умуман сохтори умумии он дар расми зерин оварда шудааст.

Равзанаи асосии Macromedia Dreamweaver

Аз равзанаи боло маълум гашт, ки дар муҳити Macromedia Dreamweaver имконияти якбора дидани код ва сохтори он мавҷуд мебошад. Дар қисмати поён ва болои он панели асбобњо мављуд аст.

Ба лоихагирии WEB-саҳифаи доир ба фанни чугрофияи Точикистон

Барои таҳияи Web – саҳифаҳо забони HTML (Hyper Markup Language-забони қайди гиперматн) лозим аст. Ин забон чидани фармонҳои махсус – тегҳоро, ки барои (форматирования) форматкунонӣ ва таъин кардани ин ё он унсури Web саҳифаҳо хизмат мекунад, муайян месозад. Тегҳои махсус барои ворид кардани тасвирҳои графикӣ, аудио ва видеоканалу дигар объектҳо хизмат мекунанд.
Интернет – ин шабакаи умумиҷаҳонӣ, барои ҳамкории стеки протоколҳои ICP\\IP – ро медиҳад. Дар аввал интернет барои беҳтаргардонии ҳамкории муассисаҳои илмӣ, ки ба манфиати Ҳукумати ШМА кор мекунад, истифода мешавад. Дар солҳои 80 – ум ба Интернет муассисаҳои илмӣ, давлатӣ, фирмаҳои гуногуни амрикоӣ ва хориҷа пайваст шуданд. Дар солҳои 80-ум интернет болоравии босуръатро соҳиб мешавад. Имрўзҳо ба Интернет миллионҳо истифодабарандагони дунё пайваст шудаанд. Имрўзҳо интернет ҳамчун асоси Инфраструктураи ахборотии миллӣ (NNI) – и ШМА гардидааст.
Миқдори зиёди ташкилотҳо ба Интернет барои истифодаи захираҳои маълумоти васл шудаанд. Интернетро бо мақсадҳои гуногун истифода мебаранд. Аз истифодаи почта то паҳн кардани ахбороти лозима. Имрўзҳо Интернет алоқашавии зиёда аз 40.000 шабакаҳои локалии гуногунро дар бар мегирад ва аз хамин сабаб ҳам он номи Шабакаи шабакаҳоро гирифтааст. Ҳар як шабакаи локалӣ – узл ё сайт ном гирифта, онҳо барои нигоҳдории ахбороти типи муайян ва формати дилхоҳ пешбинӣ шудааст. Ҳар як сайт ва сервер дар сайт номи уникалиро дорост, ки бо ёрии онҳо дар Интернет индентифитсиронӣ мешаванд.

Web – сайти мо дар мавзўи «Тоҷикистон кишвари обҳои муссафо» мебошад. Пеш аз таҳия намудани ин сайт мо бояд маълумотҳои асосиро доир ба фаъолияти кори ва нақшаҳои мактаб дошта бошем. Пас аз ин раванди ташкилкуни ва сохтани структураи WEB- саҳифа оғоз меёбад.
Аслан раванди ташкилкунии WEB-саҳифа аз якчанд зина иборат аст, лекин новобаста ба ин ба таври мухтасар қайд кардан мумкин аст, ки ҳар як саҳифаи сохташаванда вобаста аз намуди маълумоти соҳибшавандааш аз якчанд ишораҳои асоси (ё менюҳо) иборат буда, сипас тибқи ин ишораҳо маълумотҳо бо тартиб дар онҳо ҷойгир карда мешаванд.
Асосан WEB-саҳифа аз ҳафт гиперишораҳо иборат мешавад, дар гиперсилкаи аввал бояд ба мо маълумоти умумӣ дар бораи мактаб, дар саҳифаи дувум маълумот чорабиниҳои таълимию тарбиявии мактаб, дар саҳифаи севум маълумот оиди фармонҳои дохилии мактаб, дар саҳифаи чорум маълумот оиди накшаҳои таълимии мактаб, дар саҳифаи панҷум маълумот оиди ҳаёти мактаб, дар саҳифаи шашум маълумот оиди таҷрибаи пешқадам ва дар саҳифаи ҳафтум маълумот оиди эълонҳо ҷой дода шудааст.
Барои ородиҳи ва тасвирҳои ҷозиб ҷиҳозонидани WEB-саҳифа мо аз муҳаррирҳои графикӣ ба монанди Adobe Photoshop, Corel Draw, Corel Photo Paint ва ғайраҳо истифода бурданамон мумкин аст. Тавассути ин барномаҳо истифодабаранда ва ё WEB-дизайнер метавонад ба суратҳо андозаи муайян, намуди муйян, тасвирҳои ҳаракаткунанда (аниматсия), сояҳои гуногун, чаҳорчўба, баннерҳо ва амсоли онҳоро ба саҳифаи ташкилшаванда ҷойгир кунад. Истифодабарии тасвирҳои гуногун имкон медиҳад, ки WEB-сайт боз ҳам диққатҷалбкунанда шуда, миқдори тамошокунандагон ва истифодабарандагони он зиёд шавад.

Старуктираи сайт

Сахифаи асосии мо аз хафт зерсахифаи аз хамдигар мустакил таъсис ёфта шудааст . Сахифаи асосии мо бо номи сахифаи асаоси чой гирифтааст.Сахифаи дуюми мо бо номи кулхо ташкил шудааст. Номгуи хамаи кулхои Точикистон оварда шудаанд. Сахифаи саюми мо бо номи дарёхо ташкил шудааст .Дар ин сахифа хамаи дарёхои гузашта шарх дода шудааст. Сахифаи чоруми мо бо номи пиряххо ташкил шудааст.Дар ин сахифа номгуи пиряххои Точикистон гирд оварда шудаанд. Сахифаи дигари мо бо номи муаллиф ташкил шудааст.Дар ин сахифа маълумоти мухтасар дар бораи муаллиф гирд оварда шудааст.
Оинаҳои асоси ва коди WEB-саҳифа якум

Точикистон бихишти руи замин
Точикистон сарзамини нихоят кадим ва дорои таърихи чандинхазорсола аст.
Агар ба харита назар андозем, Точикистон дар кисми чануби шаркии кухсори Осиёи Миёна вокеъ гардидааст. Нуктахои каноррии чумхури: шимоли дар каторкуххои Курамма, чануби дар водии дарёи Панч, гарби дар каторкухи Зарафшон, шарки дар каторкухи Сарикул вокеъ гардидааст.Масохати Точикистон 143,1 хазор киллометри квадратиро ташкил мекунад. Сархади Точикистон бисёр печ дар печ буда, дар тули чандин асрхо ташаккул ёфтааст. Дар шимолу гарб Точикистон бо Узбекистон , дар шимол бо Киргизистон хамхудуд аст. Точикистон дар чануб ба масофаи 1030км бо чумхурии Афгонистон хамсархад аст.Дар шарк бошад бо масофаи 430км бо чумхурии халкии Хитой хамсархад мебошад. Точикистонро бинобар дар чануб чой гирфтанаш ва будани рузхои соф маъмулан чумхурии "Офтобрую" меноманд.Иклими Точикистон гарм, хушк, континентии шадид бо зимистони кутоху мулоим ва тобистонаш гарм мебошад.Релефи мураккаб ва мувофикати куху биёбонхо шароити иклиму хокро дигаргун карда, барои нашьунамои растани ва зиндагии заминаи мухталиф фарохам меоварад.Аз ин ру олами наботот ва хайвоноти Точикистон хеле гуногун аст.Олами набототи Точикистон хеле гуногун буда, кисми зиёди онхо ахамияти калони хочаги доранд. Дар байни олами наботот растанихои мевадех, ороиши, доруги, асаловар ва гайра хеле бисёранд.Аз байни 1500 намуди растпнихои дорувор хамаги 145 намудро дар тиб истифода мебаранд.Дар байни набототи Точикистон намудхои гуногуни раастанихои ба дигар кишвархо хосбуда дучо мешаванд.Точикистон яке аз марказхои нахустини пахншавии чавдору гандум ба шумор меравад. Точикистон бо обхои минералиаш шухрати оламшумур дорад.Таркиби химияви ва хосияти физикии обхои минериали нихоят гуногун аст.Дар Точикистон чашмахои гарм ва хунуки обашон газнок фаровон мебошанд.Дар Точикистони шимоли чашмахои хунуки шифобахши радиоактиви ва каммаъдан мавчуданд.Дар наздикии Истаравшан дар Хавотог чашмахои минералии гарми йоду бромдор хаст , ки заминаи он шифогохи Хавотог сохта шудааст. Точикистон сарзамини кухсор аст. Баландии мутлаки он 300 то 7495м мебошад.Точикистонро куххо ва 7 фоизи онро хамворихо ишгол кардааст. Дар Точикистон 2 вилоят ,як вилояти мухтор ва 13 нохияи тобеи марказ мавчуданд.Алхол дар Точикистон 23 шахр мавчуданд.

W EB-саҳифаи дуюми мо бо номи куххо

Куњњо ва ќпторкуххо
Точикистон сарзамини кухсор аст.Баландии мутлаки он аз 300 то 7445м мебошад.93 фоизи Точикистонрокуххо ва 7 фоизи онро хамворихо ишгол кардаанд.Такрибан 50 фоизи сатхи каламрави чумхури аз 3000 метр баландтар вокеъ гардида аст.Дар кисми шимолии Точикистон каторкухи Курама ва кухи вайроншудаи Мугул, ки шохаи шимоли гарбии сислсилакухи Тиёншон мебошад, чойгир шудаанд.Дар кисми марказии Точикистон силсилакуххои Хисору Олой чойгир шудаанд, каторкуххои Зарафшон, Хисор, Кургонтеппа ва олойро дарбар мегирад.Силсилакуххои Хисору Олой ба каторкуххои Точикистон кариб мувози чойгир мебошанд.Дар байни ин каторкуххо водихои Зарафшон ва Ягноб вокеъ гардидааст.Водии Зарафшон ки ба масофаи зиёда аз 200 км тул кашидааст., барои инкишофи кишоварзи шароиши мусод фарохам меоварад.Дар чануби гарби чумхури депресияиточик-мавзеи паст, ки аз пуштакуххои начандон баланд ва хамихо иборат аст, чойгир мебошад.Каторкуххои чануби гарби Точикистон чихатхои хоси худро доранд.Онхо дар шимоли шарк зич буда, ба самти чануби гарб бодбезаклшаклпахн мешаванд.Аз каторкуххои хурд-каторкуххои Вахш,Чилонтог, Каротог,Октог, Боботлг ва гайра маъмуланд.Дар байни каторкуххо водию хамворихои хурд-каторкуххои Вахш, Хисор, Фархор, Кулоб, Ёвон доман пахн кардаанд.Онхо дар баландихои аз 300-400 то 1200 м вокеъ грдида, катъи нвзар аз хурд буданашон махали асосии сукунати мардум ва дехкони мебошанд.Дар кисми шаркии Точикистон силсилакуххои Помир доман пахн кардаанд.Баландии миёнаи ин каторкух зиёда аз 5000м аст.Куллаи баландтарини он Исмоили Сомони (7495м) на факат нуктаи баладтарини Точикистон, балки нуктаи баландтарини Иттиходи Далатхои Мустакил мебошад.Дар самти гарбии он каторкуххои Пётри якум, Дарвоз ,Ванч, Язгулом чойгир шудаанд.

WEB-саҳифаи сюми мо бо номи дарёхо

Мавкеи табиию географи, ортография , шароити иклими ва бисёр будани захираи пиряху тармахо омили асосии пайдоиши дарёюкулхои Точикистон мебошанд.Тули умумии дарёхле, ки аз 10км бештар дарози доранд, ба 28500 км мерасад.Кисми зиёди дарёхои Точикистон ба хавзаи Бахри Арал тааллук доранд.Дарёхои асосии Точикистон Ому, Панч, Вахш, Сир, Зарфшон ва гайрахо мебошанд.Дарёхо вобаста ба манбаи гизо, низом ва ахмияти хочаги аз хамдигар фарк мекунанд.Дарёхои Точикистон аз чихати гизогири 4 навъ мешаванд: пиряху барф, барху пирях, барфу борон ва обхои зеризамини.Чихати мухими дарёхои Точикистон дар он аст, ки онхо дар болообашон бинобар нишеб будани мачро нихоят тез ва пурчушу хуруш буда, баробари ба води расидан нисбатан ором харакат мекунанд. Дарёи Панч яке аз дарёхои калонтарин буда, дар тули 924км кад-кади сархади чанубии чумхури чори мешавад. Дарёи панч чандин шохоб дорад: Шохдара, Бартанг, Мургоб, Оксу, Язгулом, Гунд, Ванч,Кизилсу ва гайра, Хамаи онхо аз пиряххо ва барфхо гизо мегиранд.Аз андароби дарёхои Вахш ва Панч дарёи Ому сар шуда, ба масофаи 35км аз худуди Точикистон чори мегардад.Дарёи Ому ба чумлаи дарёхое мансуб аст, ки гизогирии омехта доранд.Дар гизогирии ин дарё ахмияти пиряххо низ калон аст.Тули дарёи Ому 2294 км мебошад.Вахш бузургтарин дарёи Ому аст.Дарёи Вахш ба чумлаи дарёхои гизогириашон омехта мансуб аст.Вахш манбаи асосии оби чумхури буда, ахмияти калони обёри ва энергетики дорад.Дарёи Вахш киштзори водихои Вахш, Ёвону Обикиик, даштхои ташналаби Дангараро шодоб мегардонад.Кофарнихон шохоби рости дарёи Ому буда, 387км тул мекашад.Ин дарё аз нишебихои чанубии каторкухи Хисор сар шуда,аз водии Хисор чори мекашад. Кофарнихоншохоби рости дарёи Ому буда, 387км тул мекашад.Ин дарё аз нишебихои чанубии каторкухи Хисор сар шуда, аз водии Хисор чори мешавад.Сарфи оби он 102м сония мебошад.Оби Кофарнихонро барои обёрии водихои Хисор, Кофарнихон ва Бишкент истифода мебаранд.Зарафшон ба чумлаи дарёхои калонтарин Осиёи Миёна мансуб буда, дар байни хавзаи дарехои Ому ва Сир чойгир шудааст.Зарафшон бо номи дарёи
Мастчох аз пиряххои Зарафшон сар шуда,аз байни каторкуххои Туркистон ва Зарафшон чори мегардад.Сир дуюмин ва дарозтарини Осиёи Миёна мебошад.Ин дарё дар калаирави Точикистон аз вилояти Сугд чори мешавад.Тули дарёи Сир аз сарчашмааш 2684 км буда,195км-и он аз сарзамини Точикистон мегузарад.

Web-сахифаи чоруми мо бо номи пиряххо

Коди web-сахифа

<!–
.style6 {font-size: 16px; color: #666666; font-weight: bold; }
.style8 {
font-size: 24px;
font-weight: bold;
}
.style12 {font-size: 16}
.style13 {font-size: 18px; color: #666666; }
.style14 {color: #999999}
.style15 {color: #CCCCCC}
–>

Точикистон кишвари обхои ширини мусаффо.

scope=\”col\”><a href=\”муаллиф.html\”

Сомонаи таълими аз фанни чугрофияи Точикистон

scope=\”col\”><a href=\”манзарахо.html\”

Асоси

Куххо

Дарёхо Пиряххо Кулхо ва
обанборхо
Манзарахо Муаллиф

Пиряххо манбаи оби Точикистон

Куххои осмонбуси Точикистон манбаи бузурги пиряххо мебошанд.Масохати умумии пиряххо такрибан 8,5 хаз.км квадрати буда, кариб 6 фоизи сарзамини чумхуриро ташкил медиханд.Чунин микдори ях дар натичаи гуншавии барфхои бисёрсола, ки такрибан аз баландихои 3000-3500м мешаванд, ба вучуд омаданд,Пиряххо бахусус ба баландихои аз 3500 то 5300м бештаранд.Кисми зиёди пиряххо дар шимол ва гарби Помир, инчунин дар куххои Точикистони шарки ва Маркази чой гирифтаанд.Пиряххои калон мисли дарёхо номи худро доранд: Федченко, Грум-Гржимайло, Зарафшон, Гармо, Хуросон ва гайра.Пиряхи аз ъама калонтарин пиряхи Федченко мебошад, ки дар нишебии шаркии каторкухи Академияи Илмхо дар водии байникухи чой гирифтааст.Дарозии ин пирях 77км, бараш такрибан 5км ва гафсиаш то 1800 мебошад.Пиряххо захираи бузурги оббуда, дар кишоварзии чумхурихои Омиёи Маркази ахмияти калон дорад.Дар авчи гармои фасли тобистон, ки барфхои мавсими хама об мешаванд, пиряххо ба богу бустон ва киштзорхо оби хаёт медиханд.

Ном Дарозии пирях (км) Масохати пирях (км.квадрати) Мавкеи чойгиршави
1. Бивачи
27,8
37,1
Кухи Академияи Илмхо
2. Савукдараи Калон
25,2
69
Кухи Паси Олой
3. Гандо
22,5
55
Кухи Пётри Якум
4. Гармо
27,5
114,6
Кухи Академияи Илмхо
5. Чамъияти Географи
21,5
82
Кухи Академияи Илмхо
6. Грум-Гржимайло
36,7
160
Саргахи дарёи Танимас
7. Дарвоз
16,5
44
Кухи Дарвоз
8. Зарафшон
25
41
Кухи Зарафшон
9. Мазордара
19,5
24
Саргахи дарёи Язгулом
10. Мазор
17,3
23
Кухи Дарвоз
11. Танимаси хурд
17,6
43,5
Кухи Академияи Илмхо
12. Октябр
16,5
12
Кухи Паси Олой
13. Ракзови
24,2
41,2
Саргахи дарёи Язгулом
14. Сагрон
7
48
Кухи Пётри Якум
15. Федченко
77
156
Помири Шимоли
16. Фортамбек
20
75
Кухи Академияи Илмхо

 

Кори курси Хучанд 2013

Хулоса
Дар раванди тартиб додани Web-саҳифаи худ ман ба чунин хулосае омадам, ки ташкилкунии Web-саҳифа бо забонҳои HTML, PHP, CMS Joomla,
MacroMediaDreamweaver, MySQL, FrontPage ва ғайрахо хеле қулай мебошад. Яке аз ин гуна воситаҳои ташкилкунии WEB-саҳифаҳо ин MacroMediaDreamweaver мебошад, ки маҳз бо ҳамин забон ин WEB-саҳифа тартиб дода шудааст. Баробари тартиб додан ман аз бисёр сарчашмаҳо, адабиётҳо истифода бурда бо ин таъминоти барномавӣ аз наздик шинос шудам ва барои худ маълумотҳои бисёреро соҳиб шудам, масалан: чӣ тавр тартиб додани web-саҳифа, ҷобаҷогузории матнҳо, суратҳо, рангҳои ҷадвал ва сохтани ҷадвалҳоро омўхта, дониши худро такмил додам.
Ҳамин тариқ мо донишҷўён бояд ин илми Web-барномасозиро ҷуқуртар аз худ намуда барои омўзиши он аз адабиётҳои мухталиф, сарчашмаҳо, китобхонаҳо ва китобхонаҳои электронӣ яъне Internet истифода барем.

Адабиётҳо
1. Николай Прохоренок. HTML, javascript, PHP и MySQL Джентльменский набор WEB-мастера 3-е издание. Санкт-Петербург «БХВ-Петербург» 2010
2. Павлов Т.А. WEB-дизайн в подлиннике. Наиболее полное руководство.
Издательство 2. Петербург 2003
3. П.П.Мельников. Технология разработки HTML-документов. Москва
«Финансы и статистика» 2005
4. Петушкин А. HTML:WEB-design. Санкт-Петербург «БХВ-Петербург» 2004.
5. Опейников О.А. Интернет для всех. Петербург 2005
6. Хатсон Ш.Э. Фотошоп (Photoshop) для WEB-дизайна: перевод с
английского языка. Кудитс – образ 2005.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Уважаемые читатели! Просим вас, оставляя комментарии, уважать друг друга и не злоупотреблять свободой слова.
Администрация сайта будет удалять:
1. Комментарии с грубой и ненормативной лексикой.
2. Оскорбления, угрозы и непристойные высказывания.
3. Высказывания, разжигающие национальную, религиозную и прочую рознь и вражду.
4. Комментарии, содержащие другие нарушения законодательства и прав граждан.
5. Комментарии, рекламирующие и продвигающие другие веб-ресурсы, товары и услуги, а также комментарии, не имеющие отношения к дискуссии.

Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.