Воскресенье, Ноябрь 17Вместе создадим светлое будущее!


Гурӯҳбанди дар Corel Draw

Дар дарсҳои пештара амалҳоеро дида будем, Ки объектҳои алохидаи Corel Draw-ро чо ба чо мекард, бо мувофиқоти кору дархости рассом ё муаллиф. Вале бисёри корхо на хамту бо восиаи суммаи объектҳо сохта мешаванд. Объектҳои алоқа каму-тун структураи иерархии боэҳдимодро месозанд. Масалан яканд элементхо метавонанд элементи нави тасвирро созанд – гилдираки мошин ё баргҳои гулГурӯҳбанди дар Corel Draw

Гурухбанди ва баръакси он
Дар дарсхои пештара амалхоеро дида будем, Ки объектхои алохидаи Corel Draw -ро чо ба чо мекард, бо мувофикоти кору дархости рассом ё муаллиф.
Вале бисёри корхо на хамту бо восиаи суммаи объектхо сохта мешаванд. Объектхои алока каму-тун структураи иерархии боэхдимодро месозанд. Масалан яканд элементхо метавонанд элементи нави тасвирро созанд – гилдираки мошин ё баргхои гул. Ин имконпазир аст, зеро баъзе тасвирхо аз садхо, хазорхо объектхо ташкил ёфтаанд ва кор бо ин хел тасвирхо хеле душвор аст. Дар ин дарс мо амалхоеро дида мебароем, Ки дар натичаи онхо сохтани чунин расмхо вайрон мешавад. Бо бисёри онхо дар дарсхои пештара вохурда будем – гурухи объектхои ташкикунанда ва васлкунандаи объектхо.
Амалии гурухонидан ва имконпазиранд. Ва натичаи яклухтгардониро аз на ба объектхои алохида табдил додан аст. Ба гайр аз инхо: Дар Corel Draw амалхое хастанд, Ки баргардонидани онхо ба холати аввала номумкин аст. Чунин амалхо – васлкуни, буриш ва хоричкуни. Боз ду амал барои саргардонии структураи объектхои мураккаб мавзу аст ва дар натичаи кор фармони чунин амалхо аз як объект ба дигар объектхои зиёд Пайдо кардан мумкин. Ин амал – табдилдихии объект ба хаткач ва чудокуни мебошад. Табдилдихии объект (масалан блоки тексти фигури) ба хати кач.
Гурухбанди амалест, Ки бо мачмуи объектхои алохида ва ё гуруххои пештар сохташуда номида мешавад. Васлкунии объектхо ба гурух имконияти ба онхо хамчун як узви том муносибат карданро межихад. Максади асосии онхо ин бартараф кардани тагирдихи ё чойивазкунии объектхои алохидаи тасвир аст, Ки тасвиви вайрон мекунад. Кофтукови объект Ки ба ин ё он кисми тасвир мувофикот мекунад. (Расми 4.12)

Расми 4.12 Гурухи асоси, Ки дар худ объект ва гурухи духтарии объектхоро дорад.

Дар расм млшина кашида шудааст, ки аз 4 объектхо номи худро доранд. Барои гурухбандии объектхо бояд онхоро интихоб карда тугмаи Group (Сгруппировать) –ро аз панели атрибутхо ё клавишаи Ctrl+G – ро пахш кард. Бароии гурухбандиро барбод додан, гурухи пештар сохта шударо интихоб карда тугмаи Ungroup (Разгруппировать)-ро аз панели атрибутхо зер кунед, Ки дар натича объектхо он мавкее, Ки пеш ишгол мекарданд, ишгол менамоянд ва онхо ба объектхои чудогона табдил меёбанд. Ин амал ба ягон таъсири худро ба тасвир намегузорад. Даричаи диспори объектхо метаонад объектхоро ба таркиби гуруххои сохташуда харох намояд. Барои ба объектхои алохида на танхо гурухи алохида, балки дигар гуруххои рухтариро низ ичро кунем, бояд ба тугмаи Clngroup all (Разгруппировка всех) пахш кунед. Агар зарурати редактиронии объект шавад, ки он дар ягон гурух бошад, лозим нест, ки онро гурухбандй намоем. Кифоя аст, ки онро интихобкарда бо асбоби Pick (Выбор)+ctr. Онгох объект бо статуси объекти духтарй интихоб мешавад. Дар сарти холат маълумоти: child мебарояд. Баъд бо он хамчун объекти алохида: рангрезиро тагир додан, параметр, хатхои контурй ва шакли онро редактиронӣ кардан мумкин.

Васлшавӣ ва чудошавӣ.
Мо аллокай мафхуми васлшавии хатро –х/кази аз якчанд шохахо иборат бударо дида баромадем. Чунин хат дар экран чун якчанд хатхои индуалӣ намудор мешавад. Хангоми кушиши интихоби яке аз шохахои он бо асбоби Pick мутааинфона хамаи шохахо интихоб мешаванд ё хангоми рангрезй.
Дар C.Draw командаи махсус ба барои васкунии объектхои интихобшуда мавчуд аст. Он бо тугмаи Cowbine (Соединить)-и панел атрибутхо амал мегирад. Барои чудокунӣ тугмаи Break Apart (Разделить) хизмат мекнуад. Баъди чудокунӣ хар як шоха унвони объекти алохидаро мегирад. Дар ин холат ба хар як шохахо индивидуалӣ рафтор кардан мумкин.

Маскахо ва маскировкахо
Маска ин объекти ёридихандаи барои пурра ё кисман пушдани объектхои дар поёни он вокеъбуда пешинӣ шудааст. Маскахо дар худ технологияи асосии кор бо тасвири пикселӣ дар барномахои графикаи пикселӣ ва инчунин дар барномахои вектории C.Draw низ онхо зуд-зуд хамчун, технологияи оснашуда истифодабурда мешавад. Дар расми 4.13 якчанд объектхо нишое дода шудаанд. Дар боло росткуноча бо ранги кабуд, ки дар он ба тарики дилхох барфакхо гузошта шудаанд. Ранг барои рехтан барои барфакхо сабед интихоб шудааст, вале хатхои контурй нестанд.
Дар поён блоки тексти фигуравӣ чойгиранд.

Расми 4.13 объекти маскиронидашаванда ва тайёри барои маска.

Расми 4.14 Маскаи тайёри кисми расмро пушанда.

Расми 4.14 дар болои барф росткунча бо ранги сиёх, блоки текст дар болои росткунча ва хама пайваст мебошанд. Дар натича росткунча ба маска табдил ёфт, ки аз он рузи кабуда зиминистона ва барфхои парвозкунанда аён аст.
Агар ба маска ранг муайян кунем, ки бо ранги сахифа мувофик меояд, чунин, менамояд, ки тасвири маскиронидашударо бурида часпонидаанд. Чун маска хамон объектхои, мисли дигар объектхо, бо он хамаи амалхоро ичро кардан мумкин. Масалан бо ёрии маска кисми тасвирро кайд кардан мумкин, то ки диккати бинанда чалб шавад (Дар р.4.15).
Вале расми хакикй дар расми 4.15б-маска.

Расми 4.15 Аксентриронии маска бо истифодабарии фрагментхои алохидаи тасвир. Дар мисол эффект лозима хангоми истифодаии ранги сафед ба даст меояд.

Васлшавӣ
Васлшавӣ яке аз амалхои мухими сохтани объектхо мураккаб мебошад. Чун дар боло гуфта будем, баргаштан ба холати аввала немумкин аст. Ин амал несткунии кисмхои якдигарро буранда ва сохтани фрагментхо аз худуди сархади нав. Барои ичрои ин амал, яъне васлшавӣ бояд аз ду ё зиёда объектхо иштирок намоянд. Хатхои кач метавонанд, сарбай ё кушода бошанд. Аммо рамкаи тексти содда, чойгиркунии хатхо ва дигар элементхои калони схемавӣ, инчунин нуктахои содиршаванда иштирок кардан наметавонанд. Объекти хосилшуда атрибутхои ранг ва обводкаи объекти нишондодашударо мерос мегирад. Агар мачмуи объектхо иштирок кардан, пас объекти охирон интихобшуда хосиятхои худро бо объекти хосилшуда медихад. Элементхои асосии ичроиши амалхои васлкунӣ ин элементи асосии идоракунии даричаи Shaping (Формообразование), ки роххат ба он баъди интихоби тугмаи Quick Weld (Объединение) сурат мегирад. Элементхои идоракунии Shaping дар р.4.16 оварда шудааст. Амалии васлкунӣ дар C.Draw бо роххои гуногун ичро мешавад.
Барои ичрои амали васлкунӣ бо ёрии даричаи Shaping чунин рафтор намоед:
Як ё якчанд объектхоро интихоб намоед бо ёрии элементи Pick (Выбор)
Барои кушодани дарича командаи Arrange-Shaping (Монтаж Формообразование)-ро гиред. Барои гирифтани роххат ба элементхои идоракунии васлкунӣ пункти Weld (Объединение)-ро гиред. Агар амали васлкунӣ на бо объектхои аслӣ балки бо нусхаи онхо амалӣ шавад, пас байрокчаи Source Objects (Сохранить выделение объектов)-ро гузоред. Агар бо худи объектхо ичро шуданӣ бошад, байрокчаи Target Objects (Сохранить указанные объекты)-ро интихоб кунед.
Барои тугмаи Weld To (Объединить с)-ро кунед.
Хангоми пахши клавишаи Shift бо муш ба хамаи объектхо, ки бояд ба гурух дохил шаванд, пахш кунед. Васлкунии объектхо бо баробари сар додани клавишаи Shift ичро мешавад.

Расми 4.16 Элементхои идоракунии васлшунанда дар даричаи Shaping мачмуи объектхои нишондодашударо бо ёрии рамкаро ба онхо гузоштан сохта мумкин. Агар ин мачмуъ аз объекти ягона ташкил ёбад, пахши тугмаи Shift лозим нест. Барои амали васлкуниро бо ёрии тугмаи Quick Weld-и панели атрибутхо ичро кунед, аввал объектхоро интихоб кунед.
Хангоми интихоби мачмуи объектхои васлшаванда, хеле душвар аст, муайян кунем, ки кадом объект охирон интихоб шудааст. C.Draw акида дорад, ки ин объект аз хама поён карор дорад. Барои аз нохушихо гарав дошта бошед, баъди интихоби объектхои рамка клавишаи Shift-ро сар надода ба хамин объект боз ду бор зер кунед.

Буриш
Амалии буриш боз объекти навро месозад бо ёрии буриши объектхои зиёд. Фаркияти ин амал аз васлкунӣ кариб ки нест.
Объекти нав рангхо ва атрибутхои объекти волидайни худро мегирад. Дар расми 10.9 объект пеш ва баъд аз амали буриш оварда шудааст. Аз рости расмхо даричаи Shaping бо ол-хои худ тасвир шудаанд.

Расми 4.17 Амали буриш ва элементхои идоракунии даричаи Shaping.

Агар хангоми буриш як объект дорихи дигар объект пурра ворид шаваду нуктаи буриш надошта бошад, он хамон объекти аввала бокй мемонад. Барои амали буришро бо ёрии даричаи Shaping (Формообразование) ичро кунед, объектро интихоб кунед, байрокчахои лозимаро гузоред баъд ба тугмаи Interest With (Пересечение с)-ро зер кунед. Амали буриш назар ба амалхои васлшавӣ ва чудокунӣ дар амалия хеле кам истифода мешавад.
Чулокунӣ. Чудокунӣ объект амалест,ки аз объекти нишондодашуда кисми он бо руйпуш шудани дигар хорич мешавад. Мо бо чунин амал аллакай шинос хастем, вакте ки оиди кори Elaser (Ластик) харф мезанем. Хангоми кор бо ин асбоб ба сифати объекти интихобшуда фигураи хаткуркунак (давра ё квадрати бо андозаи додашуда) мебозид. Хангоми ичроиши амали хоричкунӣ объект ё мачмуи объектхои C.Draw иштирок карда метавонанд.
Хеле кулай аст, агар кисмхои чудогонаи тасвирхои стандартиро аз китобхонаи клипарта хорич намоем. Хангоми ичрои хоричкунӣ бо даричаи Shaping (Формообразование), хамаи корхо мисли ичрои амалхои васлкунӣ ва буриш амалӣ мешаванд. Байрокчаи режимхои нигохдориро гузошта, ба тугмаи Trim (Исключение) бо баробаи пахши клавишаи Shift ба объекти интихоб зер кунед. Дар поён натичаи буриши ду объект: секунча ва давра (р.4.18а). Дар варианти якум секунча накши объекти интихобшуда ва давра нишондодашударо мебозад. (Р.4.18в). Дар варианти дуюм-давраи интихобшуда ва секунча нишондодашуда. (Р.4.18в)

Расми 4.18 Натичахои буриши ду объектхо

Хоричкунӣ чун рохи буриши объектхо
Чун мо огахй Пайдо кардем, ичроиши амали хоричкунӣ, дар холате ки дар таркиби объектхои интихобшуда хатхои качи сарбаста дохил шаванд, онгох он ба несткунии объектхо аз мачмуи нишондодашуда оварда мерасонад.
Дар арсинали Corel Draw воситаҳое мавҷуданд, кибо як амал амали ҳоричкуниро бо маҷмуи объектҳои интихобшуда иҷро мекунад. Ин асбобҳо Simplify (Упростить), FrontMinus Back (Передний минус задние) ва Back Minus Front (Задний минус передние) мебошанд.
Асбоби Simplify (Упростить) амали мураккабро иҷро мекунед: барои хар як объекти интихобшуда, аз хама поёнӣ Сар карда, хоричкунии хамаи бокимонда объектхо ичро мешавад, ки дар боло вокеъ бошанд. Мисоли ичроиши ин амал дар расми 4.19 оварда шудааст. Аз чапи расм катори элементхои интихобшуда нишон дода шудаанд. Он аз тексти фигуравӣ (символи амперсанта), давра, бисёр-ча иборат аст. Барои дидани натича объектхои поёниро ба тарафи рост овард.
Ф-яи асбоби Front Minus Back ва Back Minus Front пурра бо номи худ фахмуда мешаванд, ки барои чй пешбинӣ шудаанд. Якум асбоб хоричкуниро дар холати объектхо дар болои объекти интихобшуда карор дошта бошанд, амалӣ месозад. Дуюм асбоб бошад, баръакс.

Расми 4.19 Объектхои аслӣ (аз чап) ва натичаи кори асбоби Simplfy.

Дар поён мисоли ичроиши ин ду амал оварда шудааст (Дар р.4.20а). Дар р.4.20б натичаи кори раванди Front Minus Back (Передний минус задние). Дар р.4.20в натичаи ичрошавии Back Minus Front (Задний минус передние) оварда шудааст.

Расми 4.20 «Стопкаи» объектхо ва натичаи амали Front Minus Back ва Back Minus Front

Табдилдиҳии объект ба хатикаҷ
Аз он ки ба мо оиди Corel Draw маълумот зиёд гашта истодааст, ва аён гашт, ки хатикач (сарбаста ва кушод) дар худ синфи объектхои базавӣ ва хеле фундаменталӣ мебшад. Масалан кадам объекте, ки ба мачмуи объектхои интихобшуда дохил нашаванд, хангоми ичрои амалхои васлкунӣ, хоричкунӣ ва буриш, дар натича объекте ба вучуд меояд, ки ба синфи хатхои кая ё мачмуи чунин объектхо тааллук дорад.
Барои объектхои интихобшударо ба хатикач табдил додан, командаи Arrange-Convert to Curves (Монтаж-Преобразовать в кривые) ё ба тугмаи мувофики панели атрибутхо пахш кунед. Хангоми табдилдихии текстхо ба хатикач одатан объектхои душвор ба даст меояд, ва суръати кор бо онхо хеле суст мешавад. Барои камим пешниход карда калон чудо кунед.
Хангоми табдилдихии объекти мураккаб ба хатикач нусхаи онро гиред. Ин дар холати зарурй тез ба холати аввала баргаштанро медихад. Масалан хангоми табдилдихии нобарор.

Ҷудокуни объектҳо
Хангоми кор бо объектҳо редактиронии объектҳои тобеъ номумкин аст (хатто интихоб кардан). Пас онро ба объектҳои алоҳида табдил дихед.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Уважаемые читатели! Просим вас, оставляя комментарии, уважать друг друга и не злоупотреблять свободой слова.
Администрация сайта будет удалять:
1. Комментарии с грубой и ненормативной лексикой.
2. Оскорбления, угрозы и непристойные высказывания.
3. Высказывания, разжигающие национальную, религиозную и прочую рознь и вражду.
4. Комментарии, содержащие другие нарушения законодательства и прав граждан.
5. Комментарии, рекламирующие и продвигающие другие веб-ресурсы, товары и услуги, а также комментарии, не имеющие отношения к дискуссии.

Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.