Среда, Ноябрь 20Вместе создадим светлое будущее!


Кор бо контурҳо амалҳо бо якчанд объектҳо дар Corel Draw

Дарси мазкур аз маҷмуи параметрҳо, моделҳо, идораи рангҳо ва дигар характеристикаҳои намоиш додани хатҳо бахшида шудааст. То ин дарс мо ҳамаи хатҳоро, ки ба таркиби тасвир мавҷуд буданд, якхела ҳисоб мекардем. Мо хатҳоро ҳамчун элементҳои алоҳида дида мебароем ва диққати худро на ба сохтани онҳо, балки чи тавр онҳоро ба экран ва ба чоп бароварднро меомӯземКОР БО КОНТУРҲО АМАЛҲО БО ЯКЧАНД ОБЪЕКТҲО
ПАРАМЕТРҲОИ КОНТУРҲО ВА ИДОРАИ ОНҲО
ҒАВСӢ, КУНҶ ВА РАНГ

Дарси мазкур аз маҷмуи параметрҳо, моделҳо, идораи рангҳо ва дигар характеристикаҳои намоиш додани хатҳо бахшида шудааст. То ин дарс мо ҳамаи хатҳоро, ки ба таркиби тасвир мавҷуд буданд, якхела ҳисоб мекардем. Мо хатҳоро ҳамчун элементҳои алоҳида дида мебароем ва диққати худро на ба сохтани онҳо, балки чи тавр онҳоро ба экран ва ба чоп бароварднро меомӯзем. Хат – ин респони бориктарин, ки ба он шакл дода мешавад ва он ноаён аст. Баъди ба он пардаи «непрозрачность»-ро медихем, баъд он аён мешавад. Парда метавонад ранги дилҳох, ҷавси ва дигар ҳосиятҳоро дошта бошад.
Дар Corel Draw пардаҳо: Контур, Хати контури, отводкаи абрис. Хати отводкаи…. Термини обводка – раванди ба контур додан киматҳо ва сохтани контури мебошад. Дар Corel Draw қабули синфи объектҳои хаткаҷ дар худ якчанд атрибутҳоро дорост Атрибутҳои муҳимтарин ар ин дарс дида мешавад.

Ғавси. Кунҷ, ранг.
Ғавсии контур ин масофаи байни нугҳои нук, Ки н смти перпендикуляр а хат фахмида мешавад. Дар расми 4.1 якчанд порчахои хати рост, контурхое, Ки гавсиши гуногун доранд, оварда шавад. Расми – 4.1 Контурхо бо афзоиши пай дар пайи ва гавсиги 0,5 то 8 пункт.

Расми 4.1 Гавсии хат

Гавсии контур одатан бо пункт, баландии символхои текст низ, вале имконияти истифодаи дигар вохидхои ченкуни хаст. Др вакти гавсии контурхо одан бояд эхтиёт шуд. Масалан контури гавсигиаш 4 пункт барои объекти тексти метавонад ба Хонда натавонистани текст оварда расонад.
Намуд. Намуд ё стил (style) – и контур ин хамчоягии штриххо ва рангхо. Ки шакли объектро муфйян мекунад. Дар Corel Draw такрибан даххо стили контурхо мавчуд сат, инчунин сохтани стилхои шахси имконпзир аст. Дар расми – 4.2 якчанд стилхои контурхои стандартиро нишон медихад.

Расми – 4.2 Контурхои стилхои гуногун ва гавсии 2 пункт.

Итмомдихандахо. (Line cup) элементи ороиши контур дар сохаи узли охирон аст. Модели хатхои Corel Draw се стандарти итмомдихандахои контури кушодро дорад: буриш, даврави ва вадрат. Онхо дар расми 4. оварда шудааст.

Расми – 4.3 Се типии итмомдихандаои контур.

Кунҷҳо
Кунчхо (Corner)-и контур ин элементи ороиши узли типии «Нуктаи шикаст» аст. Дар Corel Darw се варианти стандарти ороиши кунчхо: заостренный (witered), закругленный (rounded) ва срезанный (beveled). Онхо дар расми 4.4. оварда шудааст.

Расми – 4.4 Вариантхои ороиши кунчхои контур дар чойхои кадашавии хатхо.

Наконечники (arrow)-ин тасвири вариантхои зиёди «пайкон» мавчуданд. Хатто шумораи онхоро бо аз тарафи истифодабаранда сохташуда зиёд кардан мумкин аст.

Расми – 4.5 Мисолхои «пайкон»-и хахои кушод.

Ранги контур – бо ёрии палитраи моделхои рангфанг дода мешавад. Хатто ба шохахои сершумор рангхои гуногун додан мумкин аст. Чун контур объекти мустакил нест, ба он рангрезии градиенти ё текстиро ахшидан номумкин аст.
Ин махдудиятро бо ёрии командаи ахсуси табдилдихии кнтур ба объекти мустакил – Arrahge-Convert Outline To Odject (Монтаж-Преобразовать контур в объект) бартараф кардан мумкин аст. Баъи интихоби объект ва ичрои командаи Arrahge-Convert Outline To Odject (Монтаж-Преобразовать контур в объект) контури объект ба объекти мустакил табдил меёбад. Вале арои объекти кухна сохтани контур мумкин нест. Хамаи дигар атрибутхо (Масалан заливка) бетагир боки мешаванд.
Форма ва гардиши перои хати контури.
Хонгоми хохиш истифодабаранда метавонад параметрхои формаро дихед, Ки бо ёрии он контур сохта мешавад. Имконияти муносибати бахшидани дарозии асбоб ба баландии н ва бакайдгирии гардиши кисми кори асбоб мавчуд аст. Гардиши кисми кори асбоб ба гардиши асбоби Emudge (Размазывание) дар гирди тири вертикали монанд аст. Кимати мусии кунч ба гардиши кисми кори баръакс акрабаки соат медоад. Дар расми 4.6 ду варианти сохтани контури фигурахои якхела оварда шудааст.

Расми – 4.6 Ду варианти интихоби хамиши перо барои контурхо.

Дутарафа гузоштани ранг ва контури объект.
Чун гуфта шуд, хомушан контур дар лои ранги объект нишон дода мешавад ва он бо хати баста ихота мешавад. Хангоми гавсии зиёди контур ва андозаи хурди объект ин холат таъсири худро мерасонад. Дар расми 4.7 дар болои росткунчаи кабуд ду блоки тексти фигурави чойгир аст. Барои хар ду блок ранги сиёх ва кегли 24 пункта ва режими сохтани контури ранги сафед ва гавсии 4 пункт дода шудааст.

Расми – 4.7 Чойгиршави контур дар болои ранг ва аз кафои ранги рехташуда.

Хеле худ ан ат, Ки дар блоки чап контур на танхо харфхо, балки дигар рангхоро низ ихота кардааст. Дар блоки рост режими чойгиркунони контур аз кафои ранги рехашуда дода шудааст, Ки он текстро ихота намекунад, он а ранги фон алохида чойгир шуд.
Тагирдихии гавсии контур хангоми тагирдихии андозаи объектхо.
Чих еле, Ки мо огахи Пайдо кардем, мувфикии объект ва гавсии контур хеле мухим аст, Ки он ба намуди берунаи тасвир таъсири худро мерасонад. Вале андозаи объект метавонад дар натичаи табдилдихихо тагир ёбад, Ки ба вайроншавии ин муносибат оварда мерасонад. Дар расми 4.8 ду гурухи объектхо Ки ба хар яки он квадрат ва давра бо контури додашуда тасвир ёфтаанд. Дар поёни объектхо натича ва масштабиронии он оварда шудаатст: аввал пропортсионалибо фоизии 50 %, баъд – гайрипропортсионали, танхо вертикали бо коэффитсиенти 10 %.

Расми – 4.8 Таъсири режимхо (аз чап) ва гавсии пропортсионали тагирёфтаи контур хангоми масштаиронии объектхо.

Дар гурухи чапи объектхо гавсии контур хангоми табдилдихихо бетагир мемонад. Ин режим дар Corel Draw хомушан интихоб шудааст. Барои гурухи рости обектхо режими пропортсионалии тагирёбии гавсии контур доа шудааст.
Асбобхо барои дани параметрхои контур.
Бартарии Corel Draw ин як амалро бо якчанд рох ичро кардан аст. Ба гайр аз воситахои асосии даричаи диалоги Outline Pen (Перо для контура) дар дасти истифодабаранда панели Outline (Контур), даричаи Object Properties(Свойства объекта), панели атрибутхо, даричаи Graphic and Text Styles (Стили графики и теста) буданаш мумкин аст. Аз хама асбоби кулай обводкаи контур даричаи Outline Pen мебошад, Ки он дар расми 4.9 оварда шудааст.

Расми – 4.9 Даричаи диалоги Outline Pen.

Расми – 4.10 Панели асбобхои Outline

Дар пён тугмахои панели асбобхои Outline (Конткр) оварда шудаанд:
Пахш ба тугмаи Outline Pen Dialoge (Диалоговое окно параметров контура), даричаи Outline Pen-ро мекушоя, Ки дар н тамоми воситахои идоракнии контур мавчуд.
Outline Color Dialog (Диалоговое окно цвета контура) даричаи Outline Color (Цвет контура)-ро мекушояд.
Тугмаи No Outline (удалить контур) сохтани контур барои объекти интихошударо манъ мекунад.
Пахш ба тугмаи Hairline Outline (Визирная линия) гавсии хати контуриро тагир медихад. Хаит контурие, Ки гавсии 0,2 пунктро доад, визири номида мешавад. Ба таики хомуши махз хамон вохид ба тамоми объектхои Corel Draw ба гайр аз текстови бозсози шудааст.
Хангоми пахш ба дилхох тугма, Ки гавсии контурхо муайян мекунад, мувофикан 0,5; 1,2; 8; 16; 24 пункт мебошанд.
Дар он холатхое, Ки функсиониронии панели асбобхои Outline нокифоя аст. Аз элементхои идоракнии дар даричаи Outline Pen (Перо для контура) истифода мебарад:
Пахш ба тугмаи Color (Цвет) палитраи рангхоро мекушояд. Дар худи палитра тугмаи Other(Другие) даричаи Select Color (Выбор цвета)-ро мекушояд, Ки он ба хамаи рангхои Corel Draw роххат медихад.
Киммат дар хисобкунаки Width (толшина) гавсииконтурро муфйян мекунад. Аз рост руйхати кушодашаванда чойгир аст. Ки бо он дилхох вохидхои ченкуни барои муайянкуниигавси интихоб кардан мумкин аст.
Руйзати графики Style (Вид) имконияти интихоби яке аз стили контурхои стандартиро медихад.
Пахш ба тугмаи Edit Style (Правка вида) даричаи элементхои идоракуниро медихад, Ки бо онхо сохтани нигохдори ва редактиронии стил мумкин аст.
Гурухи хомушакхои Line Caps (Завершители) барои интихоби хатхои контури пешбини шудаанд.
Гурухи хомушакхои Corners (Углы) рохо ироиши контур ар нуктахои коидашавиро муайян мекунад.
Байрокаи Belind Fill (Заливка выше контура) режими намоиши контурро муайян мекунад. Хомушан он интихоби нашудааст.
Байрокчаи Scale with Image (Сохранить пропорции) рафтори параметрхои идоракунандаи гавсии контур хангоми таъгирёбии андозаи объект
Элементхои идоракуни дар гурухи Calligraphy (Каллиграфия) асбоби нависандаро медихад. Нуктаи дилхохро дар масохати дидани пешакии асбоби нависанда кашола карда онро тагир додан мумкин аст:
Якчанд тугмахои Arrows (Наконечники) да узлхои пайвастшави хатхои баста мувовик моеянд.
Пахш ба дилхох аз ду тугма Options (Режимы) менюи контекстии «наконечник»-ро мекушояд. Дар расми 4.11 асбобхои сохатни хатхо оварда шудааст.

Расми – 4.11 Элементхои идоракунии контур дар панели атрибутхо.

Афсус, Ки дар панели атрибутхо элементхои идоракунии контур на хама вакт чойгиранд. Аз хамин сааб панели атрибутхо асбоби асосии обводкаи контур шуда наметавонад.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Уважаемые читатели! Просим вас, оставляя комментарии, уважать друг друга и не злоупотреблять свободой слова.
Администрация сайта будет удалять:
1. Комментарии с грубой и ненормативной лексикой.
2. Оскорбления, угрозы и непристойные высказывания.
3. Высказывания, разжигающие национальную, религиозную и прочую рознь и вражду.
4. Комментарии, содержащие другие нарушения законодательства и прав граждан.
5. Комментарии, рекламирующие и продвигающие другие веб-ресурсы, товары и услуги, а также комментарии, не имеющие отношения к дискуссии.

Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.