Четверг, Ноябрь 21Вместе создадим светлое будущее!


Давраи ҳаёти воситаи барномавӣ

Давраи хаёти воситаи барномавй (Software life cycle) тамоми даври коркард ва истифодаи он, аз лахзаи пайдошавии гояи воситаи барномавй ва ба охиррасии хама гуна истифодаи онро меноманд. Давраи хаёти раванди мураккаби коркард ва истифодаи (Software process) воситаи барномавиро дар бар мегирад.Давраи хаёти воситаи барномавй (Software life cycle) тамоми даври коркард ва истифодаи он, аз лахзаи пайдошавии гояи воситаи барномавй ва ба охиррасии хама гуна истифодаи онро меноманд. Давраи хаёти раванди мураккаби коркард ва истифодаи (Software process) воситаи барномавиро дар бар мегирад. Ин раванд бо тарзҳои гуногун барои синфҳои гуногуни воситаи барномавй ва вобаста ба махсусияти хайати истехсолкунандагон ташкил карда мешавад.
Дар замони ҳозира 5 муносибатҳои асосии раванди сохтан ва истифодаи воситаи барномавиро чудо намудан мумкин аст.
•Муносибати шаршаравй. Хднгоми чунин муносибат, коркарди воситаи барномавй аз силсиладавраҳо иборат аст. Дар хар як давра хуччатҳо тартиб дода мешавад, ки дар зинаи навбати истифода карда мешавад. Дар хуччати нахустин талабот ба воситаи барномавй кайд карда мешавад. Дар анчоми ин силсила барномаҳои ба воситаи барномавй дохилшаванда сохта мешаванд.
•Муносибати барномасозии тадкикотй. Ин муносибат истифодаи тези нусхаҳои кории барномаҳои воситаи барномавиро, дар назар дорад, ки дар наздик омадани якум ба вазифаи талабкардашуда ичро карда мешаваду халос. Пас аз истифодаи тачрибавй барнома, онро ба мақсади боз хам самаранок намудан барои истифодабарандагон такмил дода мешавад. Ин раванд то он вакте такрор меёбад, ки воситаи барномавй барои истифодабаранда муносиб гардад. Чунин муносибат дар давраҳои аввали инкишофи барномасозй, вакте ки ба технологияи барномасозй то андозае эътибор намедоданд, истифода карда мешуд. Доло ин муносибат барои коркарди чунин воситаҳои барномавй истифода карда мешавад, ки барояшон истифодабарандагон талаботро аник гузошта наметавонанд (масъалан, барои коркарди системаҳои фикрии гайритабий).
•Муносибати тамсилй (ионамдй). Ин муносибат намунаи мархилаи аввалаи муносибати барномасозии тадкикотиро то тартиб додани нусхаи кории барнома, ки барои гузаронидани тадкикот, бо мақсади муайян намудани талабот ба воситаи барнома мебошад, тачассум мекунад. Дар оянда бояд коркарди воситаи барномавй бо талаботи муайянкарда дар колаби ягон муносибати дигар (мисол, шаршаравй), давом дода шавад.
•Муносибат табдилдихии расмй. Ин муносибат коркарди расмии хусусиятҳои воситаи барномавй ва табдилёбии онҳо ба барнома, бо рохи табдилдихии муайянро дар бар мегирад. Ба ин муносибат технологияи компютерии (технологияи CASE) коркарди воситаи барномавй асос меёбад.
•Муносибати барномасозии васлкунй. Ин муносибат, дар назардошти он, ки воситаи барномавй аз кисмҳое, ки алакай мавчуд аст, тартиб дода мешавад. Бояд ягон хазинаи (библиотекаи) кисмҳо мавчуд бошад, ки аз хар кадомашон якчанд маротиба дар воситаҳои барномавии гуногун истифода кардан мумкин бошад. Чунин кисмҳоро кисмҳои такрор истифодашаванда меноманд. (reusable). Раванди коркарди воситаи барномавй дар ин муносибат, аз кисмҳо чамоварии барнома мебошад.
Аксар вакт муносибати шаршаравии коркарди воситаи барномавй истифода карда мешавад, ки он чунин сабабҳо дорад:
Якум барои он, ки дар ин муносибат, истифодаи аксарн равандҳои барномасозии мухандисй лозим меояд.
Дуюм барои он, ки дар колаби ин муносибат аксари системаҳои барномавии калон сохта мешаванд.
Айнан хамин муносибат ба сифати муносибати саноатии коркарди таъминоти барномавй дида баромада мешавад.
Барномасозии тадкикотй ба барномасозй чун ба санъат назар карданро асос медихад. Ин муносибат, факат он вакт ба кор бурда мешавад, ки муносибати шаршаравиро истифода намудан гайри имкон аст, аз он сабаб, ки аник ифода намудани талабот ба воситаи барномавй, имкон надорад.
Муносибати тамсилй, чун муносибати ёрирасон дар колаби дигар муносибатҳо, асосан барои аник намудани талабот ба воситаи барномавй. дида мешавад.
Дар колаби муносибати шаршаравй чунин мархилаҳои давраи хаёти воситаи барномавиро чудо мекунанд (Рас. 1): Коркарди воситаи барномавй. истехсоли махсулоти барномавй ва истифодаи воситаи барномавй. Мархилаи коркарди (development) воситаи барномавй аз зинаҳои навишти беруни он, зинаи сохтани воситаи барномавй, зинаи кодгузорй (ба маънои кутох барномасозй) ва зинаи

аттестатсияи воситаи барномавй иборат аст. Ба хаммаи ин зинаҳо раванди хуччатгузорй ва идоракунии хамрохи (maintenance) воситаи барномавй — ин раванди гун намудани маълумот оиди сифати воситаи барномавй дар истифодабарй, бартараф намудани хатогиҳои дар он ошкоршуда ва такмилдихй, ипчунин огохкунии истифодабарандагон оиди тагиротҳои ба он дохилкардашуда мебошад.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Уважаемые читатели! Просим вас, оставляя комментарии, уважать друг друга и не злоупотреблять свободой слова.
Администрация сайта будет удалять:
1. Комментарии с грубой и ненормативной лексикой.
2. Оскорбления, угрозы и непристойные высказывания.
3. Высказывания, разжигающие национальную, религиозную и прочую рознь и вражду.
4. Комментарии, содержащие другие нарушения законодательства и прав граждан.
5. Комментарии, рекламирующие и продвигающие другие веб-ресурсы, товары и услуги, а также комментарии, не имеющие отношения к дискуссии.

Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.