Четверг, Ноябрь 21Вместе создадим светлое будущее!


Проблемахои карздории мамлакатхои сусттараккикардаи чахон ва танзимдарории онхо

Назарияи проблемахои карзи беруниа 4 зиннаи тараккиётро аз сар гузаронидааст. Дар зиннаи аввал солхои 70-ум, чунин мехисобиданд, ки дар давлатхои тараккикарда амонатхои ба дарачаи кофи чамъ карда шудаанд, ки ба мамлакатхои ру ба таракки онхоро саморанок гардиш намоянд…Назарияи проблемахои карзи беруниа 4 зиннаи тараккиётро аз сар гузаронидааст. Дар зиннаи аввал солхои 70-ум, чунин мехисобиданд, ки дар давлатхои тараккикарда амонатхои ба дарачаи кофи чамъ карда шудаанд, ки ба мамлакатхои ру ба таракки онхоро саморанок гардиш намоянд. Ин давлатхо гарчанде, ки баланси дефисити амалиётхои чориро аз сар мегузарониданд, тавонистанд карзхоро самаранок истифода бурда, карзхои берунаро баргардонанд.
Дар зиннаи 2-юм, дар солхои 80-ум, муайян гардид, ки карзхои гирифташуда самаранок истифода бурда нашуда истодааст, ставкахои фоизи баланд шуда, мухлати пардохти он камтар шуда истодааст ва бисёр мамлакатхои ру ба таракки ба дарачаи муфлисшави расидаанд. Пардохти карзхо зиёдшавии карзхои навро ба вучуд оварданд, аз ин ру мамлакатхои ру ба таракки ба карзгирандагони пурраи мамлакатхои тараккиёфта мубаддал гардиданд. Назарияи карзи дохили ба механизми таъмини пардохти карзхо чалб шуда буд, ки мохиятан омузиши тарзхои пардохткуни ва хавасмандгардонии мамлакатхое, ки ухдадорихои худро ичро менамоянд, дар бар мегирифт.
Дар зиннаи 3-юм, дар солхои 80-ум, маълум гардид, ки механизми асосии халкунии проблемаи карзи гузаронидани мухлати пардохт ва реструктуризацияи дарозмухлати карзи ба якчанд сол пештар, то ки давлатхои ру ба таракки ухдадорихои дохилии худро пардохт карда тавонанд. Назарияи бори карзи нишон дод, ки у андозаи манфи аз ресурсхои давлати мебошад ва ба афзоиши амонатхо таъсири манфи мерасонад. дар зиннаи охирин дар миёнаи солхои 90-ум пурра маълум гардид, ки бисёр мамлакатхои ру ба таракки хеч вакт ва бо ягон шарту шароит наметавонанд карзи хоричаро баргардонанд ва ягона тарзи халли ин проблемаи карзи, кисман аз хисоб баровардани карз мебошад. Назарияи карзи беруна дар анализи микёс ва механизми аз хисоб баровардани карз якчоя карда шудааст. Дар охири солхои 90-ум вазъи карздории байналхалки холо хам яке аз проблемахои мухими халнашаванда дар иктисодиёти байналхалки ба хисоб меравад. Барои тахлили сатх ва динамикаи карзи беруна кудрати мамлакатхо барои давомдихии хизматрасонии карзи беруна бо истифода аз асъорхои дохилшуда, ки имконияти мукоисакунии он байни мамлакатхои гуногун Бонки Чахони таносубхои зеринро истифода мебарад:
– EDT / ХGS – муносибати маблаги умумии карзи беруна ба содироти мол ва хизматхо;

EDT / GNI – муносибати маблаги умумии карзи беруна ба даромади умумии милли;
TDS / ХGS – муносибати пардохтхо оиди хизматрасонии карз ба содироти мол ва хизматхо;
INT / GNI – муносибати пардохти фоизхо ба мачмуи даромади милли
RES / EDT – захирахои байналхалки ба маблаги умумии карзи беруна;
RES / MGS – муносибати захирахои байналхалки ба воридоти мол ва хизматхо;
Short tern / EDT- хиссаи карзи кутохмухлат дар маблаги умумии карзи беруна;
Multilalral / EDT – хиссаи карз ба ташкилотхои байналхалки аз маблаги умуми карзи беруна.
Дар максадхои аналитики чунин мехисобанд, ки худуди аз хама зиёди карзи беруна мутобики EDT / ХGS дар сатхи на зиёда аз 200-250% ва мутобики TDS / ХGS на зиёда аз 20-25%-ро бояд дар бар гирад. Дар ин чо, аслан хамаи карзхо бе хисоб гирифта намешаванд, танхо карзхои давлати ва карзи кафолати давлати дошта хачми он аз руи арзиши аслии карз хангоми имзо кардани созишномаи карзи бахо дода намешавад, балки дар асоси консепсияи арзиши тозаи чори дар мухлати муайян аз меъёри фоизии чори бахо дода мешавад.
Вобаста ба сатхи нишондихандаи бори карзии мамлакат, ки карзи беруна доранд, ба якчанд гурух таксим мешаванд:
Таснифи мамлакатхо аз руи сатхи карзи беруна

Сатхи даромад
NPV/ХGS>220%
NPV/CNI>80%

132% <NPV/ХGS,220%
48%<NPV/GNI<80%

NPV/ХGS<132%
NPV/GNIi, ки чоришавиии софи воситахоро дар мамлакат мефахмонад.
Хангоми i>d чоришавии захирахои асъори аз мамлакатхо ба вучуд меояд. Авч гирифтани проблемахои хизматрасонии карзи беруна метавонад бо таъсири бисёр холатхо ба амал ояд. Дар байни онхо мухимтаринашон зеринанд:
– карзи гуншудаи мамлакат бенихоят хиёд мешавад
– чоришавии-и сармояи дарозмуддат паст мешавад, ки бо шартхои имтиёзнок чалб карда шудааст, чалби карзхои кутохмудат бо шартхои бозори меафзояд, ки натичаи он афзоиши ставкаи фоизи мебошад.
– душвори дар идоракунии баланси пардохт аз хисоби бадшавии шартхои тичорат.
– камшавии истехсолоти умуми ё ин ки садамоти манфии беруни (бенихоят тез ивазшавии нарххо, ставкахои фоизи ё мубодилаи курби асъор)
– давлат боварии карздихандагони хоричиро гум мекунад, хачми карзхо кам мешавад.
– чахиши сармоя аз мамлакат аз вазъи иктисоди ва сиёсии ба амал омада.
Хангоме, ки хукумат ба хулосае меояд, ки ичроиши тамоми ухдадорихо оиди хизматрасонии карзи беруна дар оянда чоришавии софи сармояро таъмин намекунад, барои он ки аз чоришавии захирахо аз мамлакат дури чустан у ё ки кисман аз пардохт даст мекашанд ё ин ки аз пардохти хамаи карзхо. Хукумат карори худро бо асоси душвории вазъи иктисоди дар мамлакат, ки бисёре аз ахоли доранд исбот мекунанд. Инчунин аз руи коиа карзро як хоким гирад, доданашро ба зиммаи дигар хоким мебошад.
Дар катори сабабхои тахкурсии бухрони карзии чахони инчунин сабабхои махсус вучуд дорад. Хамин хел, сарчашмаи бухрони карзи соли 1980 бо вазъи танозули иктисодиёти бисёр мамлакатхои чахон дар ин давра ба садамоти нефти алокаманд мебошад.
Дар давраи хозира мамлакатхое, ки дорои дарачаи баланди карзи мебошанд, ягона имконияти гурехтан аз муфлисшавиро доранд- ба программаи устувори Фонди Байналхплкии Асъор мурочиат кардан. Барои мамлакати карздор сиёсати дуру дароз баъзан паст, сиёсати устувор пешниход мекунад:
– иваз намудан ё либерализацияи назорати асъор ва воридоти.
– пасткунии курби ивази асъори милли.
– гузаронидани программаи, катъии дохилии зидди инфляция, инчунин назорат аз болои карзхои бонки, назорати давлати барои дефицити бучети давлати бо рохи камкунии харочотхо ва зиёдкунии андозхо ва нарххо радди гузаронидани индексацияи музди кор, хавасмандкунии бозорхои озод;
– кушодани иктисодиётба хочагии чахони ва хавасмандкунии инвестицияхои хоричи.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Уважаемые читатели! Просим вас, оставляя комментарии, уважать друг друга и не злоупотреблять свободой слова.
Администрация сайта будет удалять:
1. Комментарии с грубой и ненормативной лексикой.
2. Оскорбления, угрозы и непристойные высказывания.
3. Высказывания, разжигающие национальную, религиозную и прочую рознь и вражду.
4. Комментарии, содержащие другие нарушения законодательства и прав граждан.
5. Комментарии, рекламирующие и продвигающие другие веб-ресурсы, товары и услуги, а также комментарии, не имеющие отношения к дискуссии.

Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.