Среда, Июнь 19Ояндаро бо ҳам дурахшон месозем!


Месяц: Сентябрь 2016

25- умин солгарди Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон муборак!

Новости сайта
Истиқлолият неъмати бузургест ва соҳиби макону манзалат ва дар қатори халқҳои ҷаҳон ҳаққи баробарӣ доштани миллатро дар кишвари обод ва озод нишон медиҳад. Моҳияти асосии истиқлолияти мо ин аст, ки соҳиб, нигоҳбон ва пешбарандаи сиёсати давлати хеш бошем. Хештаншиносӣ аз худшиносӣ аз омилҳои асосии пешрафту таҳкими Истиқлолият маҳсуб меёбанд. Хештаншиносӣ ва худшиносии миллӣ эҳсоси ифтихор аз Ватанро дар дили ҳар як пиру ҷавон парвариш месозад. Дар дили мо сулҳу истиқбол ёрон ҷо бувад, Ваҳдати мо шоҳроҳи зиндагии мо бувад. Ҳамчу хуршеди саҳар бувад ливои дустӣ, Аз фазои Тоҷикистон ҷилвагар, боло бувад. Мо бояд мазмун ва моҳияти Ватан, рамзҳои давлатӣ: Парчам, Нишон, Суруди миллӣ, Истиқлолият, забони модарӣ, Сарқонун, пойтахт ва дигар муқаддасоти Тоҷикистонро дарк намоем ва онҳоро эҳт

Моњият, вазифањо ва намудњои пул.

Финансы и кредит
Пул категорияи иќтисодиест ки ба воситаи он муносибатњои чамъияти ташкил меёбад ва инчунин пул воситаи муайянкунандаи арзиши мубодилавї, воситањои муомилот, пардохт ва андухт баромад мекунад.Пул моли махсусест, ки арзиши молњои дигаро ба воситаи он муайян мекунанд. Пул эквиваленти молњои дигар аст. (далее…)

Молияи корхонањо ва ташкилотњои тиљоратї

Финансы и кредит
Субъекти асосии хољагидорї, ки дар бозори истеъмолї ба хариду фурўши молњо машѓул аст, корхонаи тиљоратї мебошад.Дар намуди умумї корхона субъекти мустаќили хољагидорї мебошад, ки тибќи ќонунгузории амалкунанда барои истењсол, фурўши мол ва иљрои њар гуна хадамот бо маќсади ќонеъ намудани талаботи истеъмолгарон дар бозор ва ба даст овардани фоида ташкил шудааст.Наќши корхона њамчун зинаи ибтидої ва асосии иќтисодиёт дар амалї намудани маќсади олии сиёсати иќтисодї-иљтимоии давлат – сањм гирифтан дар роњи ќонеъ гардонидани талаботи рўзафзун ва боло бардоштани сатњи некўањволии ањолї хеле бузург аст. (далее…)

Моњият, вазифањо ва намудњои пул.

Финансы и кредит
Пул категорияи иќтисодиест ки ба воситаи он муносибатњои чамъияти ташкил меёбад ва инчунин пул воситаи муайянкунандаи арзиши мубодилавї, воситањои муомилот, пардохт ва андухт баромад мекунад.Пул моли махсусест, ки арзиши молњои дигаро ба воситаи он муайян мекунанд. Пул эквиваленти молњои дигар аст. Пул вазифањои зеринро иљро менамояд:1. Ченаки арзиш- пул њамчун эквивалент умумии молњо арзиши тамоми молњоро ифода мекунад, яъне арзиши њамаи мол, кор ва хизматрасонињо бо пул чен карда мешавад. (далее…)

Назорати молиявї

Финансы и кредит
Назорати молиявї гуфта фаъолияти махсусеро, ки барои асоснок кардани тафтиши арзиши таќсимоти воситањои пулї ва харољотњои онњо бо маќсадњои муайян равона карда шуданд, мефањманд. Мафњуми «назорат» ибтидои худро аз вожаи лотинии «контра рутулус» гирифта, маънои муќобилгузорї ё худ пешбинї шудан, ба вуљуд омадан, ё ба амал омадани њодиса ва равандњои иќтисодиро ифода мекунад. (далее…)

Таъминоти иљтимої, мавкеъ ва роли он

Финансы и кредит
Давраи гузариш ба муносибатњои бозор зарурияти аз байн бардоштани сатњи камбизоатии ањолї ва имконияти баланд бардоштани таъминоти иљтимоиро дар Љумњурии Тољикистон ба миён овард.Ташкили барномањои ислоњоти иќтисодї, гузариш ба муносибатњои бозорї, такмили идораи иќтисодиёт ва дар ин замина таъмин кардани рушди устувори иќтисодї, паст кардани сатњи камбизоатї ва бењтар кардани дараљаи зиндагии мардум яке аз, самтњои асосии сиёсати иќтисодию иљтимоии мамлакат мебошад. Дар соли 2003-юм фаъолияти њукумати Тољикистон, бо дар назардошти таъмини пешрафти иќтисодї асосан ба татбиќи Њуљљати стратегияи паст кардани сатњи камбизоатї нигаронида шудааст. (далее…)

ЌАРЗИ ДАВЛАТЇ

Финансы и кредит
1. Зарурият ва моњияти ќарзи давлатї.2. Вазифањои ќарзи давлатї.3. Шаклњо ва усулњои ќарзи давлатї. 1. ЗАРУРИЯТ ВА МОХИЯТИ КАРЗИ ДАВЛАТИ.Ваќте, ки як шахс ва ё корхона ба истењсоли мол машѓул мешавад, барои вай маблагхои пулї барои харидани ашёи хом, сузишворї ва дигар воситањо- олоти истењсолот ва таљњизот, мошинњо, биноњои истењсолї ва ѓайра, яъне воситањои истењсолот лозим мешавад. Ба забони иќтисодї олоти истењсолот ба воситањои истењсолотро воситањои гардон ба асоси мегуянд. (далее…)

МОЊИЯТ ВА АЊАМИЯТИ МОЛИЯИ МАЊАЛЛЇ

Финансы и кредит
1. Зарурият,моњият ва ањамияти молияи мањаллї.2. Тартибу ташкили бучети махаллї.3. Даромадхои бучети махаллї.4. Харочотхои бучети махаллї. 1. Зарурият,мохият ва ахамияти молияи махалли.Молияи мањаллї - муносибатњои иќтисодие мебошад, ки ба воситаи онњо органњои идоракунии мањаллї, бавуљудої, таќсимот ва истифодабарии мувофиќи вазифањое, ки дар назди онњо гузоштаанд оиди ќисми мањсулоти љамъиятї дар шакли пул мебошад.Молияи мањаллї ќисми таркиби молияи давлат аст. Вай иборат аст аз:- буљаи мањаллї;- фондњои махсуси ѓайрибучавї;- молияи субъектњои алоњида. (далее…)