Четверг, Ноябрь 21Вместе создадим светлое будущее!


Чинсият

Ваrте “мавзeи xинсият” мегeем, пеш аз [ама он давраеро дар назар дорем, ки шахс [авасоти xисмониву ша[вониро дар вуxуди худ э[сос намуда дар зери таъсири он[о мемонад. Агар [олат[ои истисноиро сарфи назар намоем, э[соси [авасоти ша[вонb аз давраи расидан ба синни булуuоuоз ёфта, торафт таъсираш зиёд мешавад ва дар рафтору [аракати мустаrими инсон ноустувори[о ба миён меорад.Ваrте “мавзeи xинсият” мегeем, пеш аз [ама он давраеро дар назар дорем, ки шахс [авасоти xисмониву ша[вониро дар вуxуди худ э[сос намуда дар зери таъсири он[о мемонад. Агар [олат[ои истисноиро сарфи назар намоем, э[соси [авасоти ша[вонb аз давраи расидан ба синни булуuоuоз ёфта, торафт таъсираш зиёд мешавад ва дар рафтору [аракати мустаrими инсон ноустувори[о ба миён меорад. Ба истиснои баъзе ашхоси дорои фитрати баланд, ин а[вол rариб дар [ама наврасон якранг сурат мегирад. Дар ин давра агар наврас со[иби мафкураи баланд набошад, шахсият[ои идеалиро нашиносад, rалбаш ба олами маънb машuул набошад, ру[аш аз моварои табиат ил[ом намегирифта бошад, дар андешаи наxот ёфтани худ ва дигарон набошад, пас номумкин аст, ки e дар зери тазииrи [авасоти башарb rарор нагирад. Аз ин рe, ваrте ки як намояндаи xинси латиф духтарча будани худро дарк мекунад ва писарбача ба мо[ияти мардонагии худ сарфа[м меравад, дар ин давра хеле табиb аст, ки [еx яке аз он[о иллате ба монанди ошуфтагию девонагb ва uайра надошта бошанд.
Дар синни 9-10 солагb дар духтарон ва дар синни 11-12 солагb дар писарон дар [аётамон давраи нав сар мешавад-синни наврасb. Айёми наврасb. Афзоиши пурмавx ва инкишоф, мукаммал гардонида ташаккули ирода, характер, ташаккули xа[онбинb дар муддати кeто[ сар шуда, дар айёми xавонb ва ба охир мерасад. Синну соли наврасb ва xавониро давраи афзоиши xинсb низ меноманд.
Ин давра дар xавонписарон дар синни 17-18 солагb ва дар духтарон дар синни 16-17 солагb ба охир мерасад. Дар ин муддат таносубии тамоми аъзои бадан ташаккул меёбад, rаду rомат ва устухонбандии скелет[о низ ба охир мерасад. Дар давраи афзоиши xинсb дар писарон зиёдшавии вазнашон-34 кг, кад-35см, гирди rафаси синна-25см, дар духтарон бошад, вазнашон-25кг, rад-28см ва гирди rафаси синна-18см. Ин гуна дигаргуни[о аз кори система ва орган[ое ки протсесс[ои инкишофёбии организм ва ташаккулёбии онро ба у[да доранд, алоrаманд аст. Аз он xумла худи орган[о ва система[ое, киин протсессро ба танзим медароранд дар инкишофёбb ва ташаккулёбии худро давом меди[анд.
Афзоиши организм протсесси оддb нест, на [ама ваrт хуб мегузарад. Барои [амин наврасон диrrати xиддии волидайнро, [ама ваrт дар зери назорат буданро талаб мекунад ва агар дар ягон зинаи инкишофёбии ё ташаккулёбии организм мушкилие бошад, бояд бо духтарон кор кард. То синни 10 солагb писарону духтарон rариб якхела инкишоф меёбанд, лекин дар синни 11-солагb духтарон бо rад ва вазнашон аз писарон дар пеш меистанд. Дар синни 12-солагb духтарон аз писарон аз [ама xи[ат пеш мегузаранд, бо дарозии rад-3,1см, вазн-2,9кг бо гирд ва экскурсияи rафаси синна 4,5-0,7 см. Дар 13-солагb ин таносубb боз [ам зиёдтар мешавад.
Аммо дар 14-солагb тамоми нишондод[ои инкишофёбии xисмонb аз писарон зиёд мешавад. ИН фарrият[о дар он аст, ки духтарон 2-сол пеш аз писарон ба айёми наврасb rадам мемонанд, дар он[о барваrт пубертант “xа[иши rад” сар мешавад, тез вазн ва rад мегиранд. Дар духтарон ин дар синни аз 10,5-13солагb, дар писарон аз 12,5-то 15солагb. Пубертант “xа[иши rад” ин пешакb афзоиши xинсb rадам монданро хабардор мекунад.
Fадуд[оисекрессияи дарунии организм[ои xинсb инкишоф меёбанд ва корашон зиёд мешавад.
Афзоиши xинсии духтарон дар 12,5-13солагb, дар писарон дар 14-15солагb сар мешавад. Дар ин синну сол дар духтарон [айз сар мешавад ва дар писарон э[тилом пайдо мешавад.
Дар наврасон инкишофи анатомии системаи асаб ба охир мерасад. Дар 13-14солагb ташаккулёбb анализатори [аракатb ба охир мерасад, ки ин барои ташаккулёбии тобоварb, ма[орат, ки дар кор[ои ме[атb даркор аст, роли калонро мебозад.
Дигаргуни[ое, ки дар uадуд[о ва скелет[о мешаванд, албатта ба rувваи мушак[о низ таъсир мерасонанд. Бояд rайд кард , ки rувваи мушак[оаз они духтарон то 15-солагиашон инкишоф меёбад, аз они писарон баъди 15-солагb камтар дертар.
Хусусияти нозебb, даuалонагb бесулуrагb хос аст.
Дили наврасон тезтар калон мешавад. Дар синну соли наврасb xавонb дар ягон системаи организм вазниние нест, чи хеле, ки дар системаи дилу раг[о вазнинb мешавад. Вазни дил аз 10 то 16 солагb дучанд мешавад, [аxмаш rариб 2,4 маротиба зиёд мешавад. Мушак[ои дил низ дигар мешавад, боrувватар мешавад ва [ангоми кашишхурb миrдори зиёди хунро ба раг[о мефиристонад. Мисол дар синну соли якхела (15с) кори системаи дилу раг[о аз они духтарон ба монанди зани калон кор мекунад, лекин аз они писарон ба монанди кори дили мактаббача[ои синф[ои хурд кор мекунад.
Бояд зикр кард, дар организме, ки бо шиддат инкишоф меёбад, афзоиши системаи дилу раг[о на[амаваrт бо инкишофи тамоми бадан мувофиr меояд, якхел ваrт вазни дил аз зиёдшавиивазни бадан аrиб мемонад.Барои [амин як хел ваrт вазни дил аз зиёдшавии вазни бадан аrиб мемонад. Барои [амин як хел ваrт писарон ва духтарони наврас аз бемадорb, мондашавb, махсусан дар ваrти кор[ои xисмонb кардан, бе[ушшавb дар [арорати баланд ё ин, ки дар ваrти xои бадан шудан шикоят мекунанд. Дар ваrти пайдо шудани нишона[ои норасогb аз тарафи дил, ки бо нотаносуб калон шудани вазн ва [аxми дил алоrаманд аст, як rатор падару модарон фикри бемории дил карда фарзандонашонро бо кор[ои xисмонb машuул шудан иxозат намеди[анд. Ин хатогии калон аст. Доруи ягонаи чунин бемори[о мунтазам машuул шудан ба машrхои xисмонb ва ме[нат мебошад, ки ин кори дил ва гардиши хун дар раг[оро ба танзим медарорад.
Мутаасифона бисёрии бача[о, наврасон ва xавонони [озира камбудиашон дар он аст, ки мушак[ои баданашонро обутоб намеди[анд, кам [аракатанд.
Бисёрии писарон ва духтарон аз камrувватb ва бесулуrутии худ шарм медоранд, бо кор[ои xисмонb машuул намешаванд.
Дар натиxа дили хурдакак ташаккул меёбад, ки агар наврас дар ваrташ бо тарбияи xисмонb машuул нашаванд, дил дар оянда калон намешавад.
Дигаргунb дар асб[ои системаи дилу раг[о дар давраи наврасb дида мешавад. Ин дигаргуни аз кори uадуд[о ва системаи асаб алоrаманд аст, ки ба вайроншавии кори дил, ки ба тезшавb ё сустшавии задани дил оварда мерасонад.
Дар писарон ва духтароне, ки гармон[ояшон дар инкишофёбианд ингуна дигаргуни[о кeто[ муддатанд ва ба зудb мегузаранд, бе ягон табобат. Лекин ба ин ниго[накарда, дар ваrте ки чихеле набошад мо бояд дар та[ти назорат дошта бошем, чунки баландшавии фишори хун дар кeдакони каммrувват, кудаконе, ки бо беморихои ку[на гирифтор [астанд. Дар оrибат ба дил таъсир расонида нобуд шуданашон мумкин аст.
Волидон [амчунин бояд донанд, ки бори зиёди аrли якxоя бо кам[аракатb ба вайроншавии идоракунии тонуси раг[ои хунгард оварда мерасонад, ки ба бемории гипертония ё гипотония оварда мерасонад. Ин гуна бемори[оро тан[о бо дуруст истифодабарии реxаи рeз, фаrт[ои фароuатb ва хусусан бо кор[ои xисмонb машuул шудан, пешгирb кардан мумкин аст.
Лекин бисёрии xавонон бо тамошои телевизор зиёда аз 5-6 соат, бо бози[ои компютерb, бо интернет, бо варзиш ё бо дигар кор[ои ме[натb машuул шудан намемонад ва волидайн бояд аз болои фарзандони худ назорат баранд.
Ба дурустb, синни булуu барои муаллимон ва падарону модарон аз [ама давраи мушкил ва ташвишовар мебошад. Дар ин давра агар наврас тарбияи дуруст надида бошад ва бо муrаррароти шаръbrаноатманд нагардад, мумкин аст, ки e аз ро[и рост барояд ва бозпас гардондани e ба оила доира[ои худb хеле душвор хо[ад шуд.
Воrеан, агар мо дар муrобили rувва[ои xисмонb ки наврасро ба ро[и хато мебарад, латоифи rалбию рe[b ва олами ботинии eро бедор насозем ва агар дар муrобили тeфони фисrу фуxур ба дасти наврас сипари фазилатро нади[ем, мумкин аст, ки e дар ботлоrи расвои[о дармонад.
Волидон ва муаллимоне, ки аз хосияти ин давраи инкишофи наврасон ого[b надоранд, [амарeза аз амали нодурусти наврасон шикоят карда, мегeянд: “Ана, боз дуздb кардааст, дуруu [ам мегeяд, бо духтарча[о даuал муносибат мекунад, [атто муrобили гапи волидонаш рафтор мекунад…” {ол он ки бояд мо наврасонро бо завrу лаззат[ои шаръb rаноатманд намуда, нагузорем, ки наврасон ба дилхуши[ои uайрмашрeъ, ки сад[о аламро дорад, рe оварад ва rалбу рe[и худро олуда созад. Дар гузашта таъкид намуда будем, ки наврасон метавонанд бо ро[и машuулият дар намуд[ои гуногуни варзиш ва бози[ои энергияи изофии вуxудашонро сарф намоянд.
Дар миёни духтарону писарон баъзе [олат[ои фарrкунанда мавxуданд, аммо ин фарrият ба мавзeи тарбият дахл надорад. Фарrи байни духтарону писарон пурра ба фитрат ва rобилияту истеъдоди он[о марбут аст. Дар мавзeи дустии рафоrати миён духтарчагону писарбачагон фарrи аслb вуxуд надорад. Аммо писарбачагон бояд бо назардошти баъзе e[дадори[ои вазнине , ки дар оянда ба дeши он[о гузошта мешавад, дeстона рафтор намоянд ва духтарчагон мувофиrи вазифа[ое , ки ба e[да хо[анд дошт, бояд [амчун дeстони оянда ба воя расанд. Хусусият[ои дeстию рафоrати писарону духтарон бояд самимb бошад.
Му[аббати аввал ба гуфтор, пиндор ва рафтору кирдорашон зо[ир мегардад. Му[аббат ба модар, му[аббат ба Ватан, му[аббат ба дeстон, му[аббат ба дилдода ба [ар як писар ва духтар зарур аст. Агар хо[ем, ки му[аббати мо самимb бошад, бояд бо [амдигар аз рeи дeстию садоrат рафтор намоем.
Лайлb дар тасвири шоир духтари со[ибxамол ва дорои аrлу заковат аст. Далерb ва дар ишrу му[аббат устувор будани Лайлb аз ин xо маълум аст, ки e на тан[о бар зидди хо[иши палараш, балки барои ба маrсади худ расидан кeшиш[ои зиёде мекард ва нотарсона ба Маxнун таклиф мекунад, ки ба xои дуре гурезанд. Дар достон Маxнун низ чун Лайлb бо виxдон, боаrл, бовафо буда, дар ишr устувор аст. E ба xуз Лайлb дигар касро намехо[ад. Хирадмандию боаrлии Маxнун аз инxо зо[ир мегардад, ки ваrте ки Лайлb ба xои дур гурехтанро таклиф мекунад, Маxнун таклифро рад мекунад. Вай намехост, ки маъшуrааш шарманда шавад. Вай ишrи пок ва rонуниро мехост.
Барои он ки наврас тарбияи дурусту комил гирад, фаро[ам сохтани му[ити хубу муносиб шарт аст. Воrеан [ам наврасон мувофики му[ите ташаккул меебанд,ки дар он зистаанд ва аз як xи[ати навраси [амон му[ит ба шумор мераванд.Дар инxо унсури аз [ама асосb оила мебошад. [амчунин дар ин радиф дуввум мактаб,сеюм му[ити дeстону рафиrон ва ча[орум рафиrонеро,ки e [амро[аш дарс тайёр мекунад,номбар кардан мумкин аст. Дар [аёти иxтимоb бошад маuоза[о,сех[ои дeзандагb, дeкониму[андисb,хушкашeй,макони либосхарb ва дигар xой[ои кориро номбар кардан мумкин аст. Агар шумо xой[ои сайру гашти навраси худро дуруст муайян накарда бошед ва eро дар ин мавзeъ ро[ нишон надода бошед,аxаб нест,ки e рeзе ба ягон вирус гирифтор шавад. Бале,он наврасе,ки дар му[ити расво нашъу намо меёбад,рeзе [атман ба рохи бад меравад. Ба ин хотир,шумо бояд аз оилаи худ сар карда,[ар ро[у манзил ва гузарго[еро,ки дар онxо наврасонатон ба воя мерасад,аз назар гузаронида,шарт[ои лозимиро фаро[ам оваред,зеро илоxи воrеаро пеш аз вуreъ бояд xуст.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Уважаемые читатели! Просим вас, оставляя комментарии, уважать друг друга и не злоупотреблять свободой слова.
Администрация сайта будет удалять:
1. Комментарии с грубой и ненормативной лексикой.
2. Оскорбления, угрозы и непристойные высказывания.
3. Высказывания, разжигающие национальную, религиозную и прочую рознь и вражду.
4. Комментарии, содержащие другие нарушения законодательства и прав граждан.
5. Комментарии, рекламирующие и продвигающие другие веб-ресурсы, товары и услуги, а также комментарии, не имеющие отношения к дискуссии.

Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.