Четверг, Ноябрь 21Вместе создадим светлое будущее!


Сохт ва намуди рагњои хунгард

Системаи рагњои хунгард аз узви марказии гардиши хун, яъне аз дил иборат буда, кашишхурии мунтазами он боиси њаракати хун дар рагњо мешавад. Рагњое, ки хунро аз дил ба атроф, ба сўи узвњою бофтањо мебаранд, артерияњо (шараёнњо), вале рагњое,ки хунро аз атроф ба сўи дил меоваранд, венањо (варидњо) ном доранд.1.Системаи рагњои хунгард.

Системаи рагњои хунгард аз узви марказии гардиши хун, яъне аз дил иборат буда, кашишхурии мунтазами он боиси њаракати хун дар рагњо мешавад. Рагњое, ки хунро аз дил ба атроф, ба сўи узвњою бофтањо мебаранд, артерияњо (шараёнњо), вале рагњое,ки хунро аз атроф ба сўи дил меоваранд, венањо (варидњо) ном доранд.
Рагњои артериявию венавии системањои гардиши хун тавассути љараёнгоњи микросиркулятори пайваст мешаванд,ки ќисми асосии ин таркиботро капилярњо (муйрагњо) ташкил медињад.
Системаи рагњо дар бадан яке аз вазифањои муњиму асосиро иљро карда, раванди мубодилаи моддањоротаъмин мекунад .Таввассути моеъи рагњо (хун ишора) моддањои селе зарури ѓизои (сафедањо) карбогидратњо, оксиген, глюкоза, витаминњо, намакњо бофтањою њуљайрањои бадан расонида мешавад.
Аввалин бор соли (384-322) пеш аз мелод Арасту ба шоњраги системаи дилу рагњо «аорта» ном гузошта буд.
Ба аќидаи олимони ќадим гуё хуне, ки дар бадан вуљуд дорад дар дохили рагњои вариди (венањо) љойгир шудааст.
Системаи рагњои хунгард аз системаи найчањои гуногун иборат буда, дар онњо (дил, артерияњо, венањо, љараёнгоњи микросиркулятори ) хун гардиш мекунад, вале дар системаи лиморави моеи беранг, яъне лимора љори мешавад.
Њардуи ин системаро дилу рагњо њам меноманд. Рагњои хунгард фаќат дар ќабати эпителиявии пуст, луобпарда, мўй, нохун, ќарнияи ѓўзаи чашм, таѓоякисатњи бандњо вуљуд надоранд.
Омўхтани роњњои гардиши хуну лимора, яъне морфология ва физиологияи дилу рагњо барои пизишкон ањамияти нафаќат назариявї, балки талаботи муосири тибби амалї мебошад.
Ба њамагон маълум аст, ки гирифтори касалињои дилу рагњо хеле зиёд мебошанд.Чунончи:сактаи дил, фишорбаландї ва ѓайра.

2.Сохти рагњои хунгард.

Тамоми артерияњои доираи калони гардиши хун аз аорта ибтидо меёбанд,ки сохташон гуногун аст. Сохти девори рагњои хунгард ба вазифаашон мувофикат мекунанд. Артерияњоро мувофиќи равзану ќутрашон ба тарзи шарти ба артерияњои калон, миёна ва хурд људо мекунанд.
Девори артериявї аз се парда иборат аст:
-пардаи дарунї
-пардаи миёна
-пардаи берунї
Пардаи дарунї (tunica intima) сеќабата буда, дарунтараш ќабатї эндотелявї бо пардаи базалї аст, ки вай сатњи суфтаи равзанаи рагњоро ташкил медињад. Ќабати сеюмро пардаи дарунии эластикї (чандири) ташкил мекунад, ки аз берунї ќабати зериэндотелявї љойгир шудааст.
Пардаи миёна (tuniсa media) аз њуљайрањои мушакии суфтаи бисёрќабатае, ки равияи печу дар печ дорад иборат аст, ки дар байнашон нахњои чандирию коллагенї во мехуранд.
Пардаи берунї ( tunica externa) аз бофтаи пайвасткунандаи нахдори пук иборат буда, нахњои чандирию коллагенї њам дорад, ки вазифаи муњофизатиро иљро мекунад. Дар таркиби пардаи мазкур рагњои хунгарду асабњо вуљуд дорад, ки девори рагњоро бо ѓизо таъмин мекунанд.

3.Гардиши хун.

Хун дар бадани одам тавассути ду системаи рагњо ,яъне доирањои хурду калони гардиши хун,ки бо дил пайвастанд,њаракат мекунанд.Доираи хурди гардиши хун вазифаи мубодилаи газњоро иљро мекунад.
Доираи калони гардиши хун бо бофтаю њуљайрањои бадан ,оксиген, моддањои ѓизои ,намак,витаминњо мебарад ва аз онњо охирин мубодилаи моддањоро хориљ мекунад.Дил узви ковоки мушакї буда ,дар ковокии ќафасисина љой гирифтааст.Сохти дил ба вазифааш мувофиќ буда, тавассути як девори яклухти ба ду њисса њиссањои росту чап људо мешавад,ки њар яки онњо ба ду шўъбаи бо њам алоќаманд:шўъбаи боло дањлези дил,шўъбаи поён –меъдачаи дил иборат аст.Хамин тариќ дили инсон монанди дили њамаи њайвоноти ширхур чорхуљра аст. Дил мунтазам кашиш хурда хунро бо фишори зур бо артерияњо мефиристад.

4. Доираи хурди гардиши хун.

Ба дањлези рости дил аз венањои поёну боло ва инчунин аз венањои аслии дил хуни венавии камоксиген ворид мешавад.Меъдачаи рости дил кашиш хурда хуни венавиро ба танаи артерияи чапу рости шуш људо шуда, ба суи шуш меравад,меронанд.Дар дохили шуш артерияи шуш мисли дарахт шох меронадва ба шохчањои артерияњои нисбатан хурдтар таќсим мешавад.
Хангоме,ки дар капилярњои шуш хун љори мешавад бо он оксиген мегузарад.Дар баробари ин аз хун гази зиёдати ангидриди карбонат ба њаво мебарояд,яъне хуни венави ба хуни артериявї табдил меёбад.Сипас хуни артериявї дар венањои дохили узви шуш љамъ мешаванд,баъд венањои шуш якљоя шуда ,ду венаи шушро барпо мекунад.
Хуни артериявї аз ин љо тавассути сурохии дањлезу меъдачаи чап ,ки дорои дарѓоти дуќабата аст ба суи меъдачаи чапи дил мегузарад.Рагњои хун аз меъдачаи рости дил сар шуда ,тавассути артерияњо љараёнњои микросилкулятории дил мекашад.

6. Доираи калони гардиши хун.

Аз меъдачаи чапи дил оѓоз меёбад. Мушаки девори дил кашиш хурда, хуни артериявиро бо фишори 200мм сутунчаи симоби аз меъдачаи чапи дил ба суи артерияи калонтарини бадан ,яъне ба аорта мефиристонанд. Сипас аорта ба як силсила артерияњои љуфту тоќи сершумор таќсим мешавад,китавассути онњо хуни артериявї ба тамоми бадан пањн мешавад.
Артерияњо тамоми узвњою бофтањоро аз љумла дилро њам ба хуни артериявї таъмин мекунанд.Сохти артерияњои дохилиузвї аз инкишофи сохту вазифањои узвњо вобаста аст. Доираи сеюми гардиши хун.Ин доираи гардиши хун ба доираи гардиши калони хун иловаги буда, ба худи дил хизмат мекунад.доираи хунгардиши дил аз љавњаи пиёзаки аорта тавассути ду артерияи аорсари дил (a a coronaria corolis dextra et ginestra) ибтидо меёбанд, ки онњо њамаи ќабатњои девори дилро аз хуни артериявї таъмин мекунад,ки онњо бо љавори варидии дил (sinus coronaries coloris) љори мешавад.

5.Вазифаи рагњои хунгард.

-рагњо барои хун њамчун наќлиёт хизмат мекунанд
-дар узвњою бофтањо вориду баромади хунро танзим мекунанд
-дар њуљайрањою бофтањои узвњо мубодилаи моддањоро таъмин мекунанд
-хуне,ки дар дохили рагњо љори мешавад вазифаи дифоъро иљро мекунад
-барои моддањои ѓизоии оксиген(О2) гази карбон (СО4) ,об(Н2О) намакњо ва барои мањсули охирини мубодилаи моддањо њамчун наќлиёт мебошанд
-хун дар танзими њарорати бадан иштирок дорад
-хун бо њамроњи лимора ва моеи њуљайравї ва байнињуљайравї ,муњити
дохилии бадан (гемостаз)
-њормонњое, ки аз љониби ѓадудњои тарашшуњи дохилии эндокрини ба
таркиби хуну лимора дохил шуда, ба тамоми аъзои бадан бурда расонда
мешавад
-хуне,ки дар рагњо љори мешаваддар байни тамомиузвњои бадан алоќаи
моеиро таъмин мекунад

7.Љойгиршавии рагњои хунгард.

Љойгиршавии рагњои хунгард дар бадани одам ба ќонунияти муќаррарї тобеъ аст, ки онро аввалин бор анатомии бузурги рус П.Ф.Лесњафт мухтасар ифода карда буд. Масалан: сохти системаи рагњои артерияї ба шакли умумии бадани инсон мувофиќат мекунанд,ки ба вай мављудияти склети мењварии мутамарказии системаи асаб симметрия(баробари) –и тарафайнро мављудияти дасту пои љуфт ва мавќеи асимметриявї аксарияти узвњои дохилихос мебошанд.
Артерияњо одатан ба суи узвњо бо роњи наздиктарин мераванд ва ба онњо аз самти даруниашон наздик омада , ворид мешавандРагњои артериявии дасту пой дар самти ќатъшавандаашон љойгир шуда, дар гирду атрофии бандњои дасту пой абакањои артериявї ташкил медињанд,ки онњо њангоми њаракати бандњо гардиши муттасили хунро таъмин мекунанд.

8.Инкишофи рагњои хунгард.

Дил аз ду мабдаи мутаносиби баргакњои венавї ,ки дар доираи гардан якљоя шуда , як найчаи дилро таъсис медињанд,инкишоф меёбанд.Аввалин бор задани дил аз њафтаи сеюми инкишофи батн оѓоз меёбад.Пардаи дарунии дил аз баргаки эндодерма гузошта мешавад,ки минбаъд аз он эндокард,вале пардаи берунии дил бошад аз багаки мезодерма миоэпикард ба вуљуд меояд,ки сипас аз он эжшокарду эпикард инкищоф меёбад.
Халќаи «S» монанди дил аз ќисми тангтарини пеши артериявї ё меъдачавие,ки ба танаи артериявї мегузарад ва аз ќисми аќиби васеи венавї ё дањлезие,ки ба вай венањои нофу масориќавї дохил мешаванд, иборат аст.Минбаъд ќисми венавї аз љо ба љо шуда, ќадре болотару ќисми артериявї поёнтар меравад.Дар натиљаи ин бељошавињо найчаи дил шаклашро таѓир медињад.Чунин дил дили њуљайрави аст,зеро ки ќисми венавии он аз ќисми артериявиаш људо мешавад .Дертар деворањое пайдо мешаванд,ки ќисми венавиро бо ду дањлези росту чапи дил таќсим мекунанд.
Ба намуди артерияњои мушаки артерияњои узвњои дохилие, ки њаљмашонро доранд.Ба намуди артерияњои омехта (мушакию чандири ) артерияњои хоб , зери ќулорак ва ѓайра мансубанд.
Артерияњои узвњое, ки дар марњалаи инкишоф яклухт љойгиранд(шуш, љигар, гурда, испурч, гирењњои лиморавї ) ба ќисми марказиашон ворид шуда , сипас мувофиќи сохтору сигментњояшон шох меронанд.
Артерияњои узвњое, к ибо тариќи найчашакл ( канали њозима , маљроњои хориљкунандаи узвњои шошаю таносул, маѓзисару њароммаѓзва ѓайра ) љойгиранд.
Артерияњои дохилиузвї тадриљан паи њам дар маѓзи он бо шохањо таљзия мешаванд.Капилярњо мисли торњои муйбориктарин буда, ќутрашон аз 6 то 40-50мкм меояд ва ѓафсии девораш ба 1мкм баробар аст.Суръати љойгиршавии хун дар капилярњое, ки фишорашон ба 15-20мм сутунчаи симоби баробар аст.
Девори капилярњо аз як ќабат њуљайрањои эпителли таркиб ёфтааст.Моддањои аз плазмаи хун мањлулшуда аз ин девори капилярњо ворид шуда , ба таркиби моеи бофтањо мегузарад ва сипас ба њуљайрањо дохил мешаванд.


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Уважаемые читатели! Просим вас, оставляя комментарии, уважать друг друга и не злоупотреблять свободой слова.
Администрация сайта будет удалять:
1. Комментарии с грубой и ненормативной лексикой.
2. Оскорбления, угрозы и непристойные высказывания.
3. Высказывания, разжигающие национальную, религиозную и прочую рознь и вражду.
4. Комментарии, содержащие другие нарушения законодательства и прав граждан.
5. Комментарии, рекламирующие и продвигающие другие веб-ресурсы, товары и услуги, а также комментарии, не имеющие отношения к дискуссии.

Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.