Четверг, Ноябрь 14Вместе создадим светлое будущее!


Идоракунии захираҳои бонки тиҷоратӣ

Ба воситаҳои худӣ инчунин даромадҳои давраи оянда дохил мешавад. Усули муқаррар кардашудаи ҳисоб намудани сармояи худи ташкилотҳои қарзи мавҷуд аст, ки ҳамчун фарқияти сармояи асосӣ ва иловагӣ ҳисоб карда мешавад.
Мавз=и 4. Идоракунии захираьои бонки тижоратц

Наыша:
1. Захираьои бонки тижоратц.
2. Сохтори захираьои бонки тижоратц.
3. Мафьум сармояи худии бонк.
4. Баьодиьии кифоягии сармояи худц:
а) сармояи сатьи – 1-ум;
б) сармояи сатьи – 2-юм.

Адабиётьо:
1. Муомилоти пул ва ыарз. Китоби дарсц. Аш=ров Н. Душанбе – 2006.
2. Муомилоти пул ва ыарз. Китоби дарсц. Шарифи Раьимзод. Душанбе «Эр. Граф» 2008.
3. Васоити таълимц аз фанни «Молия.Муомилоти пул ва ыарз. Раьимов Х.М., Буриев Ш.У., Душанбе – 2006.
4. Финансы денежное обращение и кредит. изд. «Проспект». Сенчаков В.К., Архипов А.И., Москва – 2006.
5. Деньги. Кредит. Банки А.И. Деева Москва. «Росноу» – 2004.
6. Финансы, денежное обращение и кредит. Сенчагов В.И.. Москва, «Инфра» – 2001.

1. Захираьои бонки тижоратц.
Ба воситаьои худии бонк дохил мешавад:
1. фондьои ташкилотьои ыарзц (сармояи оинномавц, захиравц, истеъмолц ва анд=хт).
Сарчашмаи ташкилёбии ин фондьо фоидаи софи давраи гузаштаи бонкьо мебошад.
2. Фоидаи софи бонк. Фоидаи софи бонк ьамчун фарыияти байни даромадьои жори ва харожотьои жори + фоидаи давраи гузашта – истифодаи ин фоида ьисоб карда мешавад.
3. Захираьо барои р=йип=шкунии хавф.
Ин захираьо дар ыисми пассивии тавозуни ьисоби синтетикц сабт карда мешавад.
Масалан, ьисоби тавозуни 45501 ыарз ба шахсони воыец ба м=ьлати то 30 р=з фаъол ьисобида мешавад, вале ьисоби тавозуни 45508 захираьо барои ин ыарз ьисоби пассивии баыияи тавозун ба ьисоб меравад.
Ба воситаьои худц инчунин даромадьои давраи оянда дохил мешавад.
Усули муыаррар кардашудаи ьисоб намудани сармояи худи ташкилотьои ыарзи мавжуд аст, ки ьамчун фарыияти сармояи асосц ва иловагц ьисоб карда мешавад.
Сармояи асоси аз чунин бобьо иборат аст:
1. сармояи оинномавц;
2. ыисми фондьои ташкилотьои ыарзц, ки аз тарафи аудитор тасдиы шудааст;
3. захираьое, ки барои беыурбшавии ыощазьои ыиматнок ташкил шудаанд;
4. фоидаи тасдиыгардидаи давраьои гузашта аз тарафи аудитор.
Самояи асосц аз ьисоби саьмияьои худи аз саьмдорон харида шуда ва зарарьо кам шуданаш мумкин аст.
Сармояи иловагц ин:
1. болоравии арзиши моликият аз ьисоби азнавьисобкунц, ки 01.01.соли жори гузаронида шудааст;
2. захира барои ыарз, ки ба гур=ьи якуми хавф гузаронида шудааст;
3. ыисми баыиявии фондьои ташкилотьои ыарзц;
4. фоидаи аз тарафи аудитор тасдиынагардида;
5. ыарзи мартаботц (субординированный).
Ыарзи мартаботи ыарзе мебошад, ки ба мудати 5 сол пешниьод шуда, то ба охирррасии м=ьлати тасдиыгардида бозхонд карда намешавад.
Сармояи оинномавии бонк асоси таъминнокии устуворц, самаранокии фаъолият ва пардохтпазирии бонк мебошад.

2. Сохтори захираьои бонки тижоратц.

Бонкњои тиљоратї њамчун субъектони муносибати хољагидорї барои таъмини фаъолияти тиљоратии худ бояд воситањои муайяни пулї, яъне захирањо дошта бошанд. Дар љањони муосир рушди иќтисодиёт муаммои ташкили захирањо аввалиндараља аст.
Захирањои бонкьои тиљоратц ё «захирањои бонкї» ин маљмўи воситањои худї ва љалбшуда аст, ки барои амалишавии амалиётњои активї истифода мешавад.
Бо сатњи ташкилї ьамаи захирањои бонкї ба худї ва ќарзї таќсим мешаванд.
Сарчашмаи асосии бонкњои тиљоратї воситањои љалбшуда аст, ки 70 – 80% – и њамаи захирањои бонкро ташкил мекунад ва аз ин захирањои худї бошад танњо 20 – 30% – и онро, ки ба таљрибаи бонкии љањонї љавобгў аст. Дар њайати воситањои худии бонк ьиссаи асоси ба фондьои гуногун рост меояд. Ыисми дуюми воситаьои худии бонк – фоидаи давраи жорц мебошад.
Сохтори захираьои жалбшудаи бонкьои тижоратии Тожикистон бо вазни хоси баланди воситаьо тавсиф карда шуда, дар ьисобьои ьисоббаробаркунц ва дигар ьисобьо, амонатьои дархостшаванда нигоь дошта мешаванд. Вазни хоси ин маьаки (категория) захираьо 64,3%, амонатьои м=ьлатнок 23,5%, аз оньо амонатьои сохторьои тижоратц ва пасандозьои аьолц 5%, бонкьо 18% – ро ташкил мекунад.
Сохтори захираьои бонкц аз бонкьои тижоратии жудогона бо гуногуниьои зиёд фары кунонида мешавад, ки хусусиятьои индивидуалии онро ифода мекунад.
3. Мафьум сармояи худии бонк.
Воситаьои худи бонк ин фондьои гуногуни аз тарафи бонк ташкил шуда мебошад, ки барои таъмини устуворц, даромаднокц, пардохтпазирии фаъолияти тижоратц ва хожагидории ташкилотьои ыарзц истифода мегардад ва инчунин барои гирифтани фоида бо натижаьои давраи жорц ва гузашта.
Сохтори воситаьои худи бонк бо сатьи сифатнокц якхела набуда, вобаста аз омильои гуногун дар давоми сол тащйир меёбад, инчунин аз сифати дороиьо, истифодаи фоидаи худц, сиёсати бонк оид ба таъмини устувории базаи асосц.
Жадвал нишон медиьад, ки воситаьои худи бонк аз фондьои нишони маысаднокц доштаи гуногун ва сарчашмаи ташкилии гуногун иборат мебошад:
Сохтори воситаьои худи бонк
№ т/р Нишондиьандаьо Ба
01 январ Ба
01 апрел Ба
01 июл Сурати фарыият дар давра
1 Сармояи оинномавц 22,8 23,4 23,6 100,0
2 Сармояи иловагц 2,1 2,0 1,3
болоравии арзиши моли -кият дар азнавбаьодиьц 0,9 0,8 0,1 16,1
даромади эмиссионц 1,2 1,2 1,2 100,0
арзиши бебозгашт додани моликият – – – –
3 Фонди бонкц 51,0 52,5 70,0 137,3
Сармояи захиравц 5,7 5,8 7,7 130,5
Фонди нишони маысаднок дошта 30,1 30,9 31,1 100,0
Фонди анд=хт 15,2 15,8 28,5 174,98
Дигар фондьо – – – –
Ьамагц (ы1 + ы2 + ы3) 75,9 77,9 94,9 120,9
Фоида 16,9 2,1 6,2 –
Истеьлокии воситаьои асоси 1,3 1,6 1,7 10,8
Истеьлокии дороиьои щайримоддц – 0,2 0,2 –
Захираьо
Талафоти ыарз 3,4 14,3 6,9 197,4
Барои беыурбшавии ыощазьои ыиматнок 2,5 4,0 2,5 96,2
Ьамагц 100,0 100,0 100,0 96,7

Сохтори воситаьои худи бонкьои тижоратц нишон медиьад, ки ьиссаи сармояи бонкьо ташкил мекунад:
• сармояи оинномавц;
• сармояи иловагц;
• фонди бонкьо – 75,9% ба 1 январ.

Унсури муьими сохти воситаьои худи бонкьои тижоратц ин захираьо барои р=йип=шкунии талафоти ыарзц ва барои беыурбшавии ыощазьои ыиматнок ва дигар дороиьои бонк.
Сармояи оинномавц асоси фаъолияти иытисодиро ташкил менамояд ва шарти ьатмии ташкили бонк ьамчун шахси ьуыуыц аст. Андозаи он бо санадьои ыонунии бонки марказц танзим карда мешавад. Дар ЖТ сармояи оинномавии минималии танзимшаванда 50 млн. сомониро ташкил мекунад, ки аз тарафи Бонки миллии Тожикистон тасдиы гардидааст.
Фонди захиравц аз ьисоби фоидаи соф (баъди андоз) бо андозаи на кам аз 15% – и сармояи пардохтшуда ташкил шуда, барои р=йип=шкунии зарари пешбининашудаи фаъолияти бонкц истифода мешавад.
Назарияи кори бонкц мафьуми воситаьои худц ва сармояи худиро фары мекунад. «Воситаи худи бонк» дар раванди фаъолият ьамаи пассивьоро дар бар мегирад: фондьои оинномавц, захиравц, фоидаи таысимнагардидаи сольои гузаштаи фаъолият ва фоидаи давраи жорц.
Сармояи худц бошад таньо фондьои махсус ташкил шудаеро дар бар мегирад, ки барои р=йип=шкунии зарари имконпазир истифода мешавад.
Дар раванди фаъолият сармояи бонкц се вазифаро ижро мекунад:
• муьофизатц. Дар ьолати муфлисшавии бонк имкнияти пардохтьои жуброни ба пасандозгузорон ва инчунин нигоьдории пардохтпазирц бо роьи ташкили захира барои активьо ташкил мешавад;
• таъжилц. Ин вазифаи сармояи бонкц назар ба муьофизатц дуюминдаража ьисобида шуда, барои харидани замин, бино, тажьизот ва барои ташкили захираи молиявц истифода мешавад. Ин сарчашмаи захираи молиявц дар ощозёбии фаъолияти бонкц муьим аст, зеро муассисон харожотьои аввалиндаражаро амалц мегардонанд.
• танзимц. Ин вазифа асоси фаъолиятбарии бонкьоро ифода мекунад. Бо воситаи ин вазифа маыомотьои давлатц фаъолияти бонкьоро назорат ва танзим менамоянд.

4. Баьодиьии кифоягии сармояи худц:
а) сармояи сатьи – 1-ум;
б) сармояи сатьи – 2-юм.
Муаммои муайян намудани кифоягии сармоя дартмудати т=лони предмети ташхисьои илмц ва баьсьо байни бонкьо ва маыомотьои танзимц мебошад.
Истилоьи «кифоягии сармоя» баьои умумии боваринокии бонк, стьи бартарафии хавфро ифода мекунад. Принсипи асосии кифоягц: андозаи сармояи худц бояд ба андозаи активьо бо баьисобгирии хавфи оньо мувофиы бошад.
Муайян намудани ьажми ьаыиыии сармояи душвор аст, вале барои ижроиши вазифаьои сармоя, боварии пасандозгузорон ва маыомотьои назоратц он бояд кифоя бошад.
Мувофиыи созишномаи Базели барои ьисоби меъёри кифоягии сармоя бо баьисобгирии фоизьо ва хавфи бозори тавсияьо коркард карда шудааст. Мувофиыи ин созишнома сармояи бонкц ба сатьи даражаи аввал (асосц) ва сатьи даражаи дуюм (иловагц) жудо шудааст.
Сармояи сатьи аввал дар бар мегирад: саьмияьои оддц, фоидаи таысимнагардида, саьмияьои имтиёзнокц бем=ьлат.
Сармояи сатьи дуюм иловагц буда, барои р=йип=ш намудани зарари ыарзц, ыарзи мартаботц, талафоти амалиётьои активц ташкил карда мешавад.
Жузъьои сармояи сатьи дуюм тарафьое, ки созишномаи Базелиро имзо намудаанд мустаыилона танзим карда мешавад ва зиёда аз 100% – и сармояи сатьи якум буда наметавонад.
Пешниьоди кумитаи Базелц, ки сармояи иловагиро муайян мекунад, хислатьои асоси дорад:
1. сармояи «ьаыиыц» – и бонкро тавсиф мекунад;
2. ба фаъолияти щайрихавфии бонк асос мебошад;
3. ба баьисобгиирифтани хавфи паситавозунии бонк имконият медиьад;
4. ба муыоиса намудани низоми бонкии ьамаи давлатьо имконият медиьад.

Меъёри кифоягии сармоя бо чунин формула ьисоб карда мешавад:
Н1 = К/Ар – Рц – Рк – Рд + КРВ + КРС +РР * 100%
дар ин жо
К – суммаи ьисобии сармояи бонк;
Ар – суммаи активьо бо баьисобгирии хавф;
Рц – суммаи захираьои умумц барои беыурбшавии


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *


Уважаемые читатели! Просим вас, оставляя комментарии, уважать друг друга и не злоупотреблять свободой слова.
Администрация сайта будет удалять:
1. Комментарии с грубой и ненормативной лексикой.
2. Оскорбления, угрозы и непристойные высказывания.
3. Высказывания, разжигающие национальную, религиозную и прочую рознь и вражду.
4. Комментарии, содержащие другие нарушения законодательства и прав граждан.
5. Комментарии, рекламирующие и продвигающие другие веб-ресурсы, товары и услуги, а также комментарии, не имеющие отношения к дискуссии.

Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.